اثر الگوی ترجیح جانبی چشم و اندام ها بر مهارت های رانشی با شرایط متفاوت دشواری تکلیف در دختران 11 -10 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا ونک تهران ایران

2 استادیار گروه رفتارحرکتی دانشگاه الزهرا تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه الزهرا تهران ایران

10.22080/jsmb.2020.13085.2725

چکیده

مقدمه و هدف: هدف بررسی اثر الگوی ترجیح جانبی چشم و اندام‌ها و دشواری تکلیف بر مهارت‌های رانشی دختران بود.
روش‌شناسی: در این تحقیق علی-مقایسه ای که به صورت هدفمند و در دسترس انجام شد. صد دختر با دامنه سنی 10-11 سال از دو باشگاه شهر تهران بر اساس الگوی برتری جانبی، در 10 گروه (هر گروه10n=) قرار گرفتند (الگوی چشم – دست، الگوی چشم – پا و دو گروه با الگوی چشم – دست – پای خالص و ترکیبی). بررسی عملکرد الگوی چشم – دست از طریق آزمون دوایر هم‌مرکز، دقت الگوی چشم – پا، آزمون پا برتری مور- کریستین و دقت الگو‌های خالص و ترکیبی، آزمون پرتاب آزاد بسکتبال اندازه گیری شد. برای الگوی چشم– دست هر شرکت‌کننده 10 پرتاب بسکتبال از فاصله نزدیک (شرایط آسان) و 10 پرتاب بسکتبال از فاصله دورتر (شرایط دشوار)، الگو‌های متفاوت چشم– پا، 8 پرتاب در شرایط آسان و 8 پرتاب در شرایط دشوار و الگوی خالص و ناخالص چشم- دست-پا نیز 10 پرتاب به سمت حلقه بسکتبال روانه کردند. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی در سطح (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of patterns of lateral preference on propulsive skills with different level of task difficulty in girls 10-11

نویسندگان [English]

  • Parisa Hejazi Dinan 1
  • Maryam Rahimian Mashhadi 2
  • Azade Amraei 3
1 Motor behavior Sport sciences Alzahra university Vanak Tehran Iran
2 Motor behavior Sport sciences Alzahra university Vanak Tehran Iran
3 Master student Motor behavior Department Alzahra university Tehran Iran
چکیده [English]

PPurpose & background: The aim of this causal-comparative research was to investigate the effects of lateral preference in the limbs-eye and task difficulties on propulsive skills in girls aged 10-11.
Methodology: in this research with available sampling method, 100 girls from two sport clubs in Tehran were classified into 10 groups regarding to their preference patterns (4 groups of eye-hand patterns; 2 ipsilateral and 2 contralateral, 4 groups of eye-foot patterns; 2 ipsilateral and 2 contralateral, and 2 groups of pure and compound patterns of eye-hand-foot). Performance was measured using concentric circles test for the eye-hand pattern groups, doing 10 trials of hand throwing from both short (simple) and long distance (difficult). For groups of eye-foot pattern, MORE-CHRISTIAN foot preference test was used, performing 8 trials of shooting from both short (simple) and long distance (difficult). Ten trials of basketball free shots were performed for evaluating the performance of pure and compound patterns groups. Data were analyzed using 2-way ANOVA.
Results: Results indicated no difference between children's performance with different preference pattern doing simple and difficult task in throwing skill.
Conclusion: It can be concluded that the throwing skills of girls aged 10-11 with different patterns of limbs and eye preference is not affected by their preference pattern in performing simple and even difficult task in throwing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lateral preference
  • Throwing skill
  • difficult task
  • simple task