نقش بازاریابی تجربی رویداد بر رفتارمصرفی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد درون مدرسه‌ای شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی بینالود

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

4 تربیت بدنی و علوم ورزشی،موسسه آموزش عالی سناباد، ایران، مشهد

چکیده

هدف: بررسی نقش بازاریابی تجربی رویداد بر رفتارمصرفی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد درون مدرسه‌ای است.
روش شناسی : جامعه مورد نظر دانش‌آموزان دختر و پسر شرکت‌کننده در المپیاد درون مدرسه‌ای بودند که با احتساب مطالعات همبستگی250 نفر به عنوان نمونه آماری (بصورت تصادفی) انتخاب شدند. ضمن بررسی ،روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/88 و 0/86 به دست آمد. در ادامه از آزمون های توصیفی و استنباطی (تی، همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نشان داد در بین مؤلفه های بازاریابی تجربی رویداد مهم‌ترین اولویت مربوط به مؤلفه همبستگی می باشد. همچنین 53 درصد از تغییرات رفتار مصرفی دانش‌آموزان مربوط به مؤلفه های متغیر بازاریابی تجربی رویداداست (05/0>P). بازاریابی تجربی رویداد تأثیر مثبت و معناداری برابر با ضریب مسیر89/0بر رفتار مصرفی دانش‌آموزان داشته است.
نتیجه گیری : توجه به حواس ملموس و تجربی رویداد مانند پخش موسیقی ورزشی مهیج، رنگ آمیزی متنوع، نوشیدنی های پر انرژی و لوازم استاندارد ورزشی می تواند بر حواس پنج‌گانه دانش‌آموزان تاثیرگزار و خاطره‌انگیز باشد و دردانش‌آموزان ایجاد انگیزه نموده و باعث تحرک ،شادابی و وفاداری و حضور مجدد آنان به سمت برگزاری این رویداد ها گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات