تحلیل مسیر ارتباط ابزارهای ترویجی با انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در مصرف کنندگان لیگ برتر فوتبال (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال پدیده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 استاد ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22080/jsmb.2020.12359.2632

چکیده

برند بخشی از هویت یک باشگاه را شکل می‌دهد. بنابراین، باشگاه می‌کوشد بر اساس تعریفی که از هویت خود دارد، برندی متناسب با آن هویت را ایجاد کرده و توسعه دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی تحلیل مسیر ارتباط ابزارهای ترویجی با انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در مصرف کنندگان ورزشی لیگ برتر فوتبال است. برای دست یابی حداکثری به ویژگی های جامعه آماری، 500N= نفر از مصرف کنندگان خدمات ورزشی (با سطح بالای مشارکت) در لیگ برتر فوتبال کشور به صورت تصادفی ساده و کاملا داوطلبانه انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته اثر ابزار های ترویجی، انتقال هویت برند و پرسشنامه استاندارد میزان تعهد ورزشی را تکمیل کردند.
یافته های تحلیل مسیر نشان داد ابزارهای ترویجی از توانایی مطلوبی جهت پیش بینی انتقال هویت برند و تعهد ورزشی برخوردار می باشد (P-value=0.0000, RMSEA=0.035, GFI=0.94). همچنین یافته های آزمون فریدمن نشان داد از بین میزان اثر ابزار های ترویجی منتخب، ابزار تلویزیونی در رتبه اول جهت انتقال هویت برند و ایجاد تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف کنندگان قرار دارد.
نتیجه کلی پژوهش ضمن تایید و توسعه یافته های سایر محققان نشان داد که مسئولین باشگاه های ارائه دهنده خدمات و محصولات ورزشی، می توانند با استفاده از هدف (آگاهی دادن، یادآوری و مجاب کردن) و میزان اثر هر یک از انواع ابزارهای ترویجی، هویت برند خود را بدرستی منتقل نمایند و در جهت تکرار مشارکت مصرف کنندگان ورزشی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Path Analysis of Relationship of Promotional Tools with Transferring Brand Identity and Sport Commitment in the Consumers of Premier League of Football (case study: Padideh F.C)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asadollahi 1
  • Farshad Tojari 2
  • Ali Zarei 3
1 Islamic Azad University of Central Tehran Branch
2 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch
3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

The brand forms part of the identity of a club. Therefore, Club seeks According to the definition of its identity, brand identity, create and develop accordingly. The purpose of the present study was to investigate Path Analysis of relationship of promotional tools with the transfer of brand identity and sports commitment in the Premier League of Football. in order to achieve maximum features population, N=500 of Sport consumers (with high levels of participation) in Premier League of Football were selected as randomly and voluntarily and responded to questionnaires effect of promotional tools, transfer brand identity and standard questionnaire of sport commitment.
Findings of path analysis showed that promotional tools have the ability to predict brand identity and sport commitment (P-value=0.0000, RMSEA=0.035, GFI=0.94). Also, findings of Friedman test, showed that among the effectiveness of the promotional tools selected, television was ranked first in the brand identity transfer and the creation of sport commitment from the perspective of consumers.
The overall result of the study, while confirming and developing other researchers, showed that officials of clubs sporting goods and service provider, can with use the purpose (Awareness, Reminder and Encourage) and the magnitude of the effect of each type of promotional tool, transmit their brand identity and take steps to re-participation sport consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion
  • Brand Identity
  • Sport Commitment
  • Football