طراحی نظام سلامت دانشجویان با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد ، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی موسسه غیردولتی شفق تنکابن

4 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی واحد گرمسار

10.22080/jsmb.2019.7593.2037

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از معیارهای پویایی دانشگاه‌ها، سلامت دانشجویان در تمامی ابعاد روانی، جسمانی و ورزشی است. از این رو، این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت مطلوب در سلامت دانشجویان با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی طراحی شده است.
روش‌شناسی: تعداد 505 دانشجو (289 دختر و 216 پسر) از 13290 دانشجو بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق‌ساخته 55 سؤالی پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها از طریق اظهار نظر 20 متخصص تربیت بدنی و پزشک عمومی تأیید و پایایی آن نیز 82/0 به دست آمد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که هفت بعد سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روانشناختی، سلامت اجتماعی و اجتناب از مواد مخدر انعکاس‌دهنده‌های مهمی برای نظام سلامت دانشجویان هستند (RMSEA= 0.098, df= 6, λ2= 13.45, CFI= 0.93, NFI= 0.90). از طرف دیگر، مهمترین ابعاد نظام سلامت دانشجویان عبارت از اجتناب از مواد مخدر (r= .91, t= 3.57) و سلامت اجتماعی بودند (r= .90, t= 3.40) بودند. سایر نتایج حاصل از آن بود که دانشجویان دختر به طور معنی‌داری بیشتر از دانشجویان پسر نمره کنترل وزن و تغذیه مناسب را گزارش دادند (t= 2.61, df= 8, sig= .031).
بحث: سلامت دانشجویان دارای ابعاد گوناگونی است که احتمالاً اطلاع‌رسانی در حوزه ورزش همچنان با کمبودهای زیادی مواجه است. با این که بخشی از این عدم سهم فعالیت‌های ورزشی در سبد سلامت دانشجویان به سبک‌های زندگی برمی‌گردد، اما می‌توان انتظار داشت تا با تدوین برنامه‌های راهبردی مخصوصاً در بخش ورزش همگانی، این نظام را کارآمدتر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Health Indicators in Students of University of Mazandaran with Emphasize on Sport Activities

نویسندگان [English]

  • seyed Mohammad Hossein Razavi 1
  • seyed Hossein Alavi 2
  • Mohsen Loghmani 3
1 Prodessor sport Managment of Mazandaran University iran babolsar
2 Physical Education and Sport Sciences, Assistant Professor of Department of Technical and Vocational of Mahmoud Abad Branch of Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Shafagh Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The one of university’s dynamic indexes is student’s health in all psychological, physical and sport aspects. Hence, this research has been creatively designed in order to evaluating current status and presenting the solutions for improving favorable health status among students with emphasize on sport activities.   
Methodology: 505 students (289 girls and 216 boys) from 13290 students of UMZ selected as sample size based on Morgan Table and responded to research-made questionnaire of 55 items. Its face and content validity was confirmed by 20 sport management experts and general doctors, and its reliability as well calculated about .82 via Alpha coefficient.
Results: Results of exploratory and confirmatory factor analysis showed that the seven components such as physical health, sport and well-being, weight control and nutrition, disease prevention, psychological health, sociological health, and avoiding from drug are the important reflectors of student’s health system (RMSEA= 0.098, df= 6, λ2= 13.45, CFI= 0.93, NFI= 0.90). In other way, the most important aspects of student’s health system contained avoiding from drug (r= .91, t= 3.57), and sociological health (r= .90, t= 3.40). Other findings revealed that girl students reported significantly more weight control and nutrition score than boy students (t= 2.61, df= 8, sig= .031).
Discussion: Students health system has a variety aspects which perhaps deals with shortages in part of notification within sport settings. Despite the part of these problems in none contribution of sport activities on students health basket emphasized on life styles, but we can expect that codifying a strategic planning especially in section of sport for all, this system will more efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • university
  • students
  • sport and well-being
  • sociological health