تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر عملکرد مهاجمان تیم فوتبال ساحلی شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

10.22080/jsmb.2017.9456.2277

چکیده

ممقدمه و هدف: امروزه کسب موفقیت ورزشی بدون توجه به مهارت‌های روان‌شناختی امکان‌پذیر نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر عملکرد ورزشی مهاجمان فوتبال ساحلی شهر سمنان بود.
روش شناسی: به این منظور، سه نفر از مهاجمان حاضر در لیگ تیم فوتبال ساحلی شهر سمنان، به‌صورت نمونۀ در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح تک‏آزمودنی با خط ‎پایۀ چندگانه جهت بررسی عملکرد ضربۀ سر دقیق، شوت صحیح و پاس دقیق استفاده شد. پس از اعمال یک دورۀ برنامۀ تمرین مهارت‎های روانشناختی به منظور بررسی تغییرات نیم‌رخ عملکرد شرکت‌کنندگان نسبت به قبل و بعد از مداخله از شاخص ام.بی.دی و اندازۀ اثر با محاسبۀ دی‌کوهن استفاده شد.
یافته‌ها: در این پژوهش آزمودنی‌ها در مجموع به 66/50% بهبودی و اندازۀ اثر 57/3 در عملکرد ضربۀ سر دقیق، 52% بهبودی و اندازۀ اثر 4/3 در عملکرد درصد شوت صحیح و همچنین به 46/54% بهبودی با اندازۀ اثر 61/3 در عملکرد پاس دقیق دست یافتند که به ترتیب به معنای بهبودی نسبی و معناداری آماری می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تمرین مهارت‌های روان‌شناختی زمینه ساز بهبود عملکرد ضربۀ سر دقیق، شوت صحیح و پاس دقیق و به‌تبع آن بر عملکرد ورزشی فوتبالیست‌های مهاجم رشتۀ فوتبال ساحلی است. احتمالاً افزایش خودآگاهی ورزشکاران نسبت به نقاط قوت و ضعف خود زمینه‎ساز این تغییرات بوده است . بنابراین پیشنهاد می‌گردد مربیان و روان‌شناسان ورزشی از این تمرینات برای بهبود عملکرد ورزشکاران خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Psychological Skills Training Period on Performance of Forwards Beach Soccer Players of Semnan

چکیده [English]

Purpose & Background: Nowadays, it is not possible to achieve sport success without paying attention to the psychological skills. The purpose of present study was to examine the effects of psychological skills training period on performance of forwards beach soccer players of Semnan city. Methodology: For this purpose three forward players on the team of Semnan city were selected by Convenience Sampling. The single subject design with multiple baselines across individual design was used to examine the performance of successful heading, shooting and passing. After Psychological Skills Training Period package the data of their performance was gathered and their performance was calculated by MBD index and the effect size of Cohen’s d.
Results: In this study, the subjects achieved to the %50.66 of improvement and 3.57 size effect in exact heading and %52 improvement and 3.4 size effect of accurate shooting and also %54.46 improvement with 3.61 effect in accurate passing which indicate relative improvement statistical meaningfulness.
Conclusion: The result of this study showed that PST improves forwards performance of accurate heading, correct shooting and passing and consequently on sport performance of beach soccer players. Maybe increase of athlete's consciousness in their Strengths and weaknesses create these change . Therefore, it is suggested to coaches and sports psychologists to use these exercises to improve their athletics performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Skills Training
  • Beach Soccer
  • Single subject Design
  • Sport Performance