مدل ارزیابی عملکرد مدیران فدراسیون جودو و کوراش بر اساس کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

10.22080/jsmb.2021.11011.2479

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و کارشناسان فدراسیون جودو و کوراش ایران بود (41 نفر). نمونه آماری به‌طور هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری بود (41 نفر). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (96/0α=) محاسبه شد. در این پژوهش جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار PLS استفاده ‌شده است.
یافته‌ها: مدل ارزیابی عملکرد فدراسیون جودو و کوراش در چهار عامل، 10 بعد و 39 شاخص است، به‌طوری‌که عامل رشد و یادگیری دارای 3 بعد و 17 شاخص، مشتری و نتایج ورزشی 3 بعد و 7 شاخص، فرآیندهای داخلی 3 بعد و 11 شاخص، مالی 1 بعد و 4 شاخص هستند (39 شاخص)؛ که به ترتیب عامل‌های فرآیندهای داخلی، مشتری و نتایج ورزشی، رشد و یادگیری و مالی دارای ضرایب بارهای عاملی 93/0β=، 92/0β=، 88/0β= و 84/0β= بودند. همچنین بر اساس همبستگی بین متغیرهای پنهان بیشترین همبستگی بین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی با مقدار همبستگی 89/0r= و سپس بین ابعاد فرآیند داخلی و مشتری و نتایج ورزشی با مقدار همبستگی 88/0r= می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می‌شود در ارزیابی عملکرد سازمان، به 4 منظر موردمطالعه و ابعاد آن و شاخص‌های تأییدشده توجه ویژه‌ای شود. همچنین هراندازه به مسائل مالی سازمان توجه گردد موجب افزایش فرآیندهای داخلی در شاخص-های عملکردی فدراسیون جودو و کوراش ایران می‌گردد؛ و همین‌طور توجه به شاخص‌های بعد فرآیندهای داخلی موجب پیشرفت در شاخص‌های عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The model of performance evaluation on basis of the balanced score card in Kurash and Judo federation managment

چکیده [English]

The aim of this study was desiginig performance evaluation managers model based on the Balanced Scorecard in the Islamic Republic of Iran Kurash and Judo Federation.
Research method has been descriptive-survey one,which is conducted through field study.Statistical universe were members and experts of Judo and Kurash Federation.The research statistical sample has been selected purposive.A researcher made questionnaire has been applied to data collection,which its formal validity was confirmed by experts(n=12).As well as, its reliability was calculated by using Cronbach’s Alpha(0.96).In this study,structural equation modeling and PLS software have been used to data analyze and model fitness.
Performance appraisal model of the Kurash and Judo Federation,in4factors contain10dimensions and39indices,so that the factor of growth and learning has3dimensions and17indices,customer and sport consequences has3dimensions and7indices, its internal processes includes3dimensions and11indices, and fiscal factor contain a dimension and4indices;which the Factor loadings of internal processes,customer and sport consequences, growth and learning and fiscal factors respectively were0.93,0.92,0.88 and0.84. Moreover, according to the correlation between latent variables,the highest correlation is between fiscal factor and internal processes that is0.89, and then, is between the internal process and customer and sport consequences that is0.88.
According to the research results,paying special attention to4studied context and their confirmed dimensions and indices is recommended to performance appraisal of organization.Also,however it paid attention to finnacial matters of organization, it is caused to increse internal processes in performance indices of iran Kurash and Judo Fedration and indices of dimasion internal procssesis caused to make progress in performance indices in dimensions of customer and sport results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Appraisal
  • Judo and Kurash federation
  • Internal Processes
  • Growth and Learning