رابطۀ سرمایه فکری و پایداری در کسب وکارهای ورزشی و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اراک

10.22080/jsmb.2021.11091.2496

چکیده

یکی از عوامل موثر بر دوام و پایداری کسب و کارهای ورزشی، وجود سرمایه‌های نامحسوس برای استمرار کسب و کارهای ورزشی است که از جملۀ این منابع، سرمایه فکری است. در واقع سرمایه فکری به عنوان دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، عامل کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این راستا، هدف این مقاله مطالعه رابطه سرمایه فکری و پایداری در کسب و کارهای ورزشی و ارائه مدل است.
روش‌شناسی: نمونه آماری پژوهش را کارآفرینان حوزه کسب و کار در بخش تولیدی و خدماتی شامل شدند که حدود 323 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته استفاده شد و بعد از تایید روایی محتوایی و سازه، پایایی آن786/0 و 891/0 به دست آمد. روش تحقیق کمی و بر اساس مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.5 بود. در نهایت شاخص‌های برازش مدل مطلوب به دست آمد.
یافته‌های تحقیق: یافته‌های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ابعاد مختلف سرمایه فکری و ابعاد مختلف پایداری کسب و کارهای ورزشی وجود داشت و 40% از پایداری در کسب و کارهای ورزشی توسط سرمایه فکری تبیین می‌شود. در واقع ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه رابطه‌ای و سرمایه ساختاری ارتباط مثبت و معنی‌داری با پایداری در کسب و کارهای ورزشی دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: از آنجائیکه سرمایه انسانی به وسیله سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری، دانش را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می‌کند، لزوم توجه به ساختارها و تسهیل محیط کسب و کار و آموزش مهارت‌های مدیریتی و کارآفرینی ورزشی برای کارآفرینان حوزه ورزش ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intellectual Capital and Sustainability in Sport Enterprises and presenting a Model

چکیده [English]

One of effective factors on sustainability of sport enterprises is excising of intangible capitals such as intellectual capital. In fact, intellectual capital as the intangible assets of enterprises is a key factor for sustainable competitive advantage. In this regard, the purpose of this study is to effects of intellectual capital on sport enterprises sustainability.
Methodology: The statistical sample was 323 person including sport entrepreneurs in production and services sectors. Research designed questionnaires was used and after confirming content and construct validity, reliability was obtained by Cronbach's (alpha) (.786 & .891). The research method was quantitative and based on structural equation modeling by LISREL 8.5. Fitness indices was obtained.
Research results: Result showed that there was positive and significance relation between intellectual capital and enterprise sustainability. Enterprises sustainability was determined about 40% by intellectual capital. In fact, there are a positive relationship between intellectual capital including human capital, relational capital, instructional capital and sustainability.
Discussion and conclusion: Since the human capital via change of structural capital and relational capital converts knowledge to competitive advantage, consideration to structure and environment and training of management and sport skills is needed.
Key words: intellectual capital, sport, enterprise, sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • sport
  • enterprise
  • sustainability