تاثیر خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل بر اکتساب و یادداری شوت فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رفتارحرکتی، علوم ورزشی، شهید بهشتی، تهران، ایران

2 رئیس دانشکده و عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

10.22080/jsmb.2021.13670.2810

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان تأثیر خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل بر یادگیری شوت فوتبال بود.
روش‌شناسی: شصت دانش‌آموز پسر غیرورزشکار با دامنه سنی 10-12 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. بعد از اجرای پیش‌آزمون عملکرد شوت فوتبال، شرکت‌کنندگان در پنج گروه خودگفتاری آموزشی، گروه بازخورد خودکنترل، گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل، گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل قرار گرفتند. دوره اکتساب به مدت شش جلسه بود که شرکت کنندگان در هر جلسه چهار بلوک شش کوششی را اجرا میکردند. بعد از آخرین جلسه اکتساب، پس آزمون و بعد از 48 ساعت آزمون یادداری گرفته شد. همچنین، در حین زدن ضربات، الگوی حرکتی شرکت‌کنندگان با استفاده از دوربین فیلمبرداری ثبت شد. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس در سطح معنی‌داری 05/0 آزمون تعقیبی توکی و دانت-سی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر برای الگو نشان داد که گروه خودگفتاری آموزشی و گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل عملکرد بهتری را نسبت به گروه‏های بازخورد خودکنترل، خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل در آزمون‌های اکتساب و یادداری کسب کردند ولی در نتیجه تفاوت گروه‏ها معنی‎دار نبود.
نتیجه‌گیری: بازخورد خودکنترل، هم به تنهایی و هم در تعامل با خودگفتاری آموزشی می‌تواند برای افزایش سطح مهارت حرکتی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of instructional self-talk with self-control feedback on acquisition and learning of soccer shoot

نویسندگان [English]

  • saeed shokri 1
  • behrouz abdoli 2
  • Nassour Ahmadi 3
1 Motor Behavior, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 shahid beheshti, tehran, iran
3 Shahid beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The goal of this research is to investigate the effect of instructional self-talk with self-control feedback on the learning of soccer shoot.
Methodology: 60 non-athlete male aged 10 to 12 years were voluntarily selected. After performing pre-test of soccer shoot, the participants were assigned in 5 instructional self-talk, self-control feedback, self-talk with self-control feedback, self-talk with paired self-control feedback and control groups. The acquisition phase was six sessions, in which the participants completed four blocks of six trials in each session. After the last acquisition session, post-test and after 48 hours, retention test was performed. Also, during the shoots, movement patterns were recorded using video camera. For data analyses, ANOVA and Tukey and Dunnet's C were used at a significant level of .05.
Results: The results of the present study for pattern showed that instructional self-talk group and the instructional self-talk with self-control feedback group had significantly better performance than self-control feedback, instructional self-talk with paired feedback and control group in the acquisition and retention tests, but in the result variable, differences among groups were not significant.
Conclusion: self-control feedback alone or in interaction with instructional self-talk can be useful for increasing the level of motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-talk
  • self-control
  • soccer skill
  • Learning