بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

چکیده
هدف از‌ این تحقیق، «بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه شهید چمران» بود. جامعة آماری ‌این تحقیق، 5000 دانشجوی دختر و پسر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه چمران در سال تحصیلی 85ـ86 بودند که از میان آن‌ها، 357 دانشجو (204 دختر و 153 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ‌این تحقیق، توصیفی تحلیلی و به روش میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق، پرسش‌نامة محقّق‌ساخته، شامل اطّلاعات فردی، هم‌چنین 32 سؤال بسته (مقیاس لیکرت پنج ارزشی) در رابطه با محتوا و وضعیّت فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی بود. روایی محتوایی پرسش‌نامه به وسیلة 25 نفر از استادان دانشکدة تربیت بدنی بررسی شد و پایایی آن آلفا کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای توصیف یافته‌ها از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونt مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته‌های تحقیق بین میزان رضایتمندی دانشجویان دختر و پسر از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی خوابگاه، تفاوت معنادار را نشان داد. بین میزان رضایتمندی دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی و هم‌چنین میزان رضایتمندی دانشجویان سال‌های ورودی مختلف از فعّالیّت‌های فوق برنامه، تفاوت معنادار مشاهده نشد؛ لیکن بین میزان رضایتمندی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از فعّالیّت‌های فوق برنامه، تفاوت معنادار مشاهده شد. در مجموع با توجّه به تأثیرات مثبت و مهمّی ‌که برنامه‌های ورزشی و تفریحات سالم در زندگی روزانه دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها دارد و باعث ایجاد نشاط روحی و سلامت جسمی‌ آنان می‌شود، مدیران و مسؤولان فوق برنامة ورزشی دانشگاه باید در کیفیّت ارائة خدمات، دقّت بیشتری نمایند؛ هم‌چنین جهت بهبود ‌این برنامه‌ها، ابتدا نیازسنجی انجام دهند و با توجّه بیشتر به علایق و نظرات دانشجویان بتوانند هرچه بیشتر رضایتمندی آنان را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها