مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

2 مربّی گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی مرکز آمل

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، مقایسة میزان افسردگی دو گروه از دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال‌ بدنی دختر و پسر بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک است. جامعة آماری تحقیق حاضر، شامل1700 نفر از دانشجویان‌ این دانشگاه شمال آمل می‌باشد که همگی در ترم چهارم و به بالا مشغول تحصیل بودند. نمونة آماری تحقیق حاضر شامل 180 نفر (90‌ دانشجوی دختر، 90‌دانشجوی پسر با میانگین سنّی‌17/0±19/22) بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامة افسردگی (‌بک‌) بود. نتایج با استفاده از روش آماری غیر‌پارامتریک برای 2ـ و Kـ نمونة مستقل (به ترتیب آزمون‌های یومان ـ ویتنی و مجذور کای چند نمونه‌ای) در سطح (‌05/0=‌α) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سطوح افسردگی در دانشجویان فعّال ‌بدنی نسبت به دانشجویان غیر ‌فعّال ‌بدنی و هم‌چنین دانشجویان تربیت‌بدنی نسبت به دانشجویان غیر ‌تربیت‌بدنی به طور معنی‌داری کمتر بود و هم‌چنین، اختلاف فراوانی میان ‌این گروه‌ها نسبت به هم معنی‌دار بود. افسردگی دانشجویان دانشکدة علوم انسانی به طور معنی‌داری کمتر از دانشجویان دانشکدة فنّی‌مهندسی بود؛ امّا زمانی که عامل فعّالیّت بدنی کنترل شد، هیچ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. افسردگی دانشجویان دختر و پسر، بومی ‌و غیر‌ بومی، مجرّد و متأهّل چه قبل و چه بعد از کنترل عامل فعّالیّت ‌بدنی، اختلاف معنی‌داری با هم نداشت و اختلاف فراوانی میان‌ این گروه‌ها نیز نسبت به هم معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها