بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

چکیده
 هدف از اجرای ‌این تحقیق، بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفت. جامعة آماری شامل اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دولتی دخترانه و پسرانة شهر ساری و نمونة آماری شامل 384 نفر از اولیاست که به طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسش‌نامه که برای متغیّرهای مورد نظر به کار گرفته شد، پس از تأیید مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش (1) تجزیه و توصیف داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی (2) برای آزمون فرضیّه‌های تحقیق نیز با استفاده از روش مناسب آمار استنباطی (از آزمون tـ مستقل) استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، دیدگاه اولیا، نسبت به درس تربیت‌بدنی و ورزش، مثبت بود و میانگین امتیازهای تعلّق‌گرفته به پاسخ‌های اولیا در بخش محتوا و آموزش‌ این درس 43/3، ارزشیابی 52/3 و روش تدریس نوین 73/3 از 5 بود. نتایج آزمون فرضیّه‌ها نیز نشان داد، بین دیدگاه اولیای دانش‌آموزان در مورد: محتوا و آموزش، ارزشیابی و روش تدریس نوین، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها