بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

چکیده
هدف: در این تحقیق، ابتدا میزان شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشخّص شد و پس از آن رابطه بین این شاخص‌ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌شناسی: روش این تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بود که به شکل پیمایشی اجرا گردید. جامعة آماری این پژوهش 1675 دانشجوی پسر شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 1386 بودند که 435 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونة آماری انتخاب شده بودند. ابزار این پژوهش پرسش‌نامة پاسخ‌بسته بود که روایی و پایایی (83/0=α) آن مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 16 بررسی شدند.
یافته‌ها: شاخص‌های تحصیلی و ورزشی شرکت‌کنندگان در حد متوسّط بود و بین مؤلّفه‌های شاخص تحصیلی با یکدیگر و مؤلّفه‌های شاخص ورزشی با یکدیگر، رابطه معنی‌داری مشاهده شد (05/0>p). در حالی که بین شاخص‌های تحصیلی با شاخص‌های ورزشی، رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری:پرداختن به فعّالیّت‌های ورزشی حتی در سطح قهرمانی عامل بازدارنده ای برای وضعیّت تحصیلی دانشجویان ورزشکار در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور محسوب نمی‌شد. حتی ارتباط بین این دو، از نوع مثبت بود هرچند که از نظر آماری، معنی‌دار نشده بود.

کلیدواژه‌ها