مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریّت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
گروه‌های مختلف اجتماعی با انگیزه‌های متفاوتی در ورزش همگانی روزمرّه شرکت می‌کنند. بدین منظور از بین 2800 نفر افراد شرکت‌کننده، تعداد 436 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، یک پرسش‌نامة­ محقّق‌ساخته بود که با استفاده از مبانی نظری و بررسی نظرات 16 عضو هیأت علمی‌ تدوین گردید و در یک مطالعة راهنما، پایایی (72/0 =α) آن برآورد شد. انگیزه­های شرکت‌کنندگان با 30 سؤال 5 ارزشی لیکرت (از بسیار زیاد تا بسیار کم) ‌اندازه­گیری شد. کلّیّة پرسش‌نامه­ها با حضور محقّق توزیع و پس از 30 دقیقه جمع­آوری شد. اطّلاعات 436 پرسش‌نامة کامل (87%) با استفاده از آزمون آماری یومن­ویتنی و کروسکال­والیس در سطح P≤0/05 تجزیه و تحلیل گردید. بررسی انگیزه­های شرکت در فعّالیّت‌های ورزشی نشان داد که انگیزة سلامتی و آمادگی و انگیزة لذّت و نشاط در اولویّت اوّل و دوم قرار دارد. کم­هزینه بودن ورزش و مفرّح ­بودن محیط، یکی از دلایل اصلی آزمودنی­ها در ورزش همگانی بود. با این که زنان با انگیزة بیشتری از مردان در فعّالیّت‌ها شرکت می­کردند، تفاوت معنی­داری بین آن‌ها وجود نداشت. افراد متأهّل، انگیزة بیشتری (به جز انگیزة تعامل اجتماعی) نسبت به افراد مُجرّد داشتند. ضمناً افراد میان‌سال (40ـ60سال) با انگیزة سلامتی و بهبود روابط شغلی بالاتری در این فعّالیّت‌ها شرکت می­کردند؛ در صورتی­ که افراد کهن‌سال، انگیزة تعامل اجتماعی بالاتری داشتند. افراد با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، انگیزة تعامل اجتماعی و بهبود روابط شغلی بیشتری از گروه‌های دیگر داشتند. وضعیّت انگیزة افراد با وضعیّت مالی و اقتصادی مختلف، بسیار متغیّر و بی­ثبات بود.

کلیدواژه‌ها