هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چکیده
باورهای متفاوتی مبنی بر این که ویژگی‌های شخصیّتی ممکن است اثر معنی‌داری در رفتار ورزشی داشته باشد، در دهة 1930 در روان‌شناسی ورزش مطرح شد. بر همین اساس، مورگان حالات خُلقی را یک عامل اثرگذار در عملکرد ورزشی ورزشکاران در نظر گرفت. هدف از تحقیق حاضر، هنجاریابی و مقایسة نیمرخ حالات خلقی بازیکنان نخبة بدمینتون مرد و زن بود. بدین منظور، تمامی بازیکنان بدمینتون مرد و زن تیم ملّی حاضر در مسابقات بین المللی دهة مبارک فجر سال 1386 (10 مرد و 10 زن) و همچنین بازیکنان نخبه لیگ برتر بدمینتون (25 مرد و 25 زن)، مجموعاً 70 نفر به صورت نمونه‌گیری هدفدار، انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری و تنظیم داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامة نیمرخ حالات خلقی (POMS) و شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، جدول هنجار (نورم) شش وضعیّت خلقی آزمودنی‌ها براساس نقاط درصدی و به تفکیک جنسیّت، ترسیم شد. همچنین از آمار استنباطی و آزمون t مستقل، به منظور تعیین تفاوت میانگین‌های حالات خلقی دو گروه مرد و زن، استفاده شد. نتایج آزمون تفاوت معناداری را در سه مؤلّفه: خستگی، افسردگی و سرزندگی، در بین آزمودنی‌ها نشان داد (05/0                         ). با این حال، نیمرخ خلق و خوی هر دو گروه بازیکنان بدمینتون مرد و زن، با الگوی کوه یخی مورگان در قهرمانان نخبه، همخوانی داشت. بنابراین با توجّه به اهمّیّت حالات خلقی در عملکرد ورزشکاران، مربّیان باید از ابزارهای سنجش مناسب به منظور ارزیابی وضعیّت خلقی ورزشکاران خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها