ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

چکیده
مقدّمه: خودپندارة بدنی به عنوان یکی از ابعاد شخصّیتی افراد که با آمادگی جسمانی و سطح فعّالیّت بدنی ارتباط دارد، ممکن است با عملکرد و موفّقیّت ورزشی مرتبط باشد و موقعیّت اجتماعی افراد را افزایش دهد. به همین منظور، هدف این پژوهش تعیین رابطه بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر شرکت‌کننده در هفتمین المپیاد ورزشی واقع در اصفهان می‌باشد.
روش‌شناسی: جامعة آماری این تحقیق را کلّیّة 1405 نفر دانشجوی دختر شرکت‌کننده در مسابقات تشکیل می‌دادند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی 160 نفر به عنوان نمونه گزینش گردید و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی ورزش‌های انفرادی و اجتماعی تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطّلاعات، پرسش‌نامة استانداردشدة «خودتوصیفی بدنی» مارش1996 بود که حاوی 70 سؤال است. عملکرد ورزشی آزمودنی‌ها نیز از طریق رتبه‌های کسب شده به وسیلة آنان در مسابقات که به طور رسمی اعلام گردیده بود، به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی تاو کندال سی در سطح 05/0>p
تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج، رابطة معنی‌داری را بین خودپندارة بدنی و عملکرد ورزشی هم در مجموع رشته‌های ورزشی، هم در رشته‌های ورزشی انفرادی و هم رشته‌های ورزشی اجتماعی نشان داده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان داد بین دو متغیّر خودپندارة بدنی و عملکرد ورزشی احتمالاً صرف نظر از عامل نوع رشته ورزشی (انفرادی و اجتماعی) رابطه وجود دارد. اگرچه تأیید این موضوع نیاز به تحقیقات وسیع‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها