ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، جسمانی ـ حرکتی و روان‌شناختی با میزان موفّقیّت در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاه‌های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

چکیده
هدف تحقیق، توصیف ویژگی‌های آنتروپومتریک، جسمانی ـ حرکتی و روان‌شناختی دختران نخبة شرکت‌کننده در بازی‌های بدمینتون دانشگاه‌های کشور (سال 1384) و تعیین رابطه ‌این ویژگی‌ها با میزان موفّقیّت در مسابقات است. تعداد 60 بازیکن با میانگین سنّی 55/ 3 ±90/ 21 در تحقیق شرکت کردند. از روش‌های استاندارد و معتبر برای ارزیابی شرکت‌کنندگان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام بهره‌برداری گردید. نتایج نشان داد که بین چابکی و زمان برنده شدن در مسابقات رابطه منفی و معنی‌دار (04/ 0 P< و 33/ 0 ـ r=)؛ امّا بین رکورد پرش ارتفاع با تعداد گیم‌های برنده شده (03/ 0 P< و 28/ 0 r=)؛ و بین اعتماد به نفس (02/ 0 P< و 39/ 0 r=) و تمرکز (05/ 0 P≤ و 33/ 0r=) با تفاضل امتیازات به دست آورده و از دست رفته در مسابقات، رابطه مثبت و معنی‌دار به دست آمد. آزمون رگرسیون گام به گام نیز مشخّص کرد که اعتماد به نفس و طول دو دست با میزان موفّقیّت در مسابقات، رابطة خطّی معنی‌داری (02/ 0 P<) دارند. بر اساس‌این، مربّیان می‌باید به شاخص‌هایی از قبیل چابکی، توان بی‌هوازی پاها و تمرکز توجّه بیشتر؛ و به‌اندازه طول دو دست و اعتماد به نفس ورزشکاران توجّه ویژه بنمایند تا ضریب موفّقیّت آنان در مسابقات افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها