تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) در میان دانشجویان ورزشکار پسر انجام شده است. مقیاس مذکور درصدد است تا درک ورزشکار را از جوی که مربّی در جهت استقلال وی ایجاد می‌کند، مورد سنجش قرار دهد. جامعة آماری ‌این تحقیق را دانشجویان ورزشکار پسر شرکت‌کننده در نهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی که در یزد (سال 1387) برگزار گردید، تشکیل دادند. از بین250 پرسش‌نامه‌ای که به صورت تصادفی بین اعضای جامعه توزیع‌شد، 217 پرسش‌نامه جمع­آوری شد. جهت بررسی روایی سازه مقیاس مذکور، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (چرخش واریماکس) بهره گرفته شد. یافته‌های‌این پژوهش نشان دادند که ضرایب پایایی آلفای کرونباخ در چهار عامل استخراج شده، رضایت‌بخش می‌باشند. چهار عامل ایجاد زمینه‌های تصمیم­گیری صحیح در راستای پیشرفت، ایجاد زمینه‌های ارتباط متقابل با ورزشکار، احترام به نظرات و خواسته‌های ورزشکار و شیوة گفتاری مربّی با ورزشکار، حاصل تحلیل عاملی هستند. براساس نتایج‌این مطالعه مقیاس جو ورزش (SCQ) ‌را می‌توان به‌عنوان یک ابزار پایا و معتبر در محیط ورزشی دانشگاه به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها