بررسی سازمان‌های ورزشی بر اساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده: مطالعه موردی در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری

چکیده

چکیده
هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیّت سازمان‌های ورزشی استان مازندران بر اساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده (مدل پیشنهادی پیتر سنگه) می‌باشد. 32 نفر از مدیران ادارات تربیت بدنی استان مازندران پرسش‌نامه محقّق‌ساخته مربوط به یادگیری سازمانی را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند.
                یافته‌های توصیفی حاصل از‌ این تحقیق نشان داد که سازمان‌های ورزشی استان مازندران از نظر ویژگی‌ها و مؤلّفه‌های سازمان یادگیرنده (توسعة قابلیّت‌های فردی، استفاده از مدلهای ذهنی پیچیده، درک و تعهّد نسبت به آرمان مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی‌یا نظامگرا) فاصله بسیار زیادی در مقایسه با موقعیّت مطلوب دارند[1]. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد که پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان مازندران از الویت یکسانی برخوردار نیستند و بر اساس میزان اهمّیّت شان، تفاوت معنی‌داری بین آن‌ها وجود دارد.
                نتیجه کلی تحقیق نشان داد که مدیران باید زمینه‌های بروز خلاقیت، بسط اعتماد و اعتقاد اعضاء به یکدیگر، درک یکسان از آرمان و هدف سازمانی مشترک، افزایش روحیّة ریسک‌پذیری و... را بدون از دست رفتن زمان فراهم نمایند تا یادگیری تیمی‌ و سازمانی به جای یادگیری انفرادی در ادارات حاکم شود که در سایه تفکر مطلوب سیستمی‌ و نظام گرا زمینه‌های کارآیی مؤثّر، بازدهی و بهره وری فزاینده برای سازمان فراهم گردد.



4. منظور از وضعیت آرمانی و مطلوب آن است که نمره درصدی مولفه های مختلف مرتبط  با یادگیری سازمانی به ترتیب 100% و 85% < باشد.

کلیدواژه‌ها