بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده                                                                                                            محمدر ضا نیک نژاد[1]
هدف: بررسی مشارکت زنان در فعّالیّت‌های ورزشی به عنوان تماشاچی، موضوعی است که در جامعة ما، پژوهش‌های تجربی اندکی دربارة آن صورت گرفته است. تحقیق حاضر قصد دارد برخی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت زنان در ورزش به عنوان تماشاچی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر متغیّرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، نگرش عامیانه، پدیدة پدرسالاری و دینداری بر گرایش زنان به حضور در ورزشگاه‌هاست.
روش‌شناسی: روش انجام این تحقیق، تجربی، پیمایشی است و تکنیک گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. جامعة آماری مورد مطالعه، دانشجویان دختر ساکن خوابگاه پردیس دانشگاه تربیت معلّم هستند. حجم نمونه، 340 نفر است و داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم افزار spss و با استفاده از آماره‌های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج‌این پژوهش، حاکی از آن است، زنانی که از پایگاه‌های اقتصادی ـ اجتماعی بالاتری برخوردار بوده‌اند، گرایش آن‌ها نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی نیز بیشتر بوده است. از طرف دیگر با افزایش باور به نگرش­های عامیانه در ارتباط با ورزش زنان، گرایش آن‌ها نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی کمتر می‌شود؛ بدین معنی که باورهای عامیانه در مورد ورزش زنان و ضررهای ناشی از آن، مانعی مهم بر سر راه مشارکت زنان در فعّالیّت‌های ورزشی تلقّی می‌شود. همچنین یافته‌های‌این پژوهش، حکایت از آن دارد میزان مردسالاری حاکم بر خانواده‌ها تأثیر معناداری را بر مشارکت زنان در فعّالیّت‌های ورزشی نشان نداده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق، مشخّص شده است که پایگاه اجتماعی، نگرش عامیانه و دینداری با نگرش زنان نسبت به حضور در ورزشگاه رابطه دارند.2. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

کلیدواژه‌ها