رابطة فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت، مطالعة موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد هریس

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی است.
روش‌شناسی: 46 مدیر (میانگین سنی 17/ 6 ± 4/ 37) تربیت بدنی پرسش‌نامه‌های ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی، فرهنگ سازمانی خلاقیت رندسیپ را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی اسپیرمن، کروسکال ـ والیس و آزمون u مان ـ ویتنی اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین تمامی مؤلّفه‌های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت مدیران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که بین فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت مدیران همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح 01/ 0= α وجود دارد.

کلیدواژه‌ها