تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اهر

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی است. 85 مربّی از رشته والیبال (47 مرد، 38 زن)، 89 مربّی از رشته دو و میدانی (49 مرد، 40 زن)، و 91 مربّی از رشته کاراته (49 مرد، 42 زن)، به صورت داوطلبانه پرسش‌نامه استاندارد
مهارت‌های مذاکره‌ای پیره و پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی را تکمیل نمودند. یافته‌ها نشان داد بین سبک‌های مذاکره‌ای مربّیان سه رشته مختلف ورزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین سبک مذاکره‌ای غالب برای مربّیان دو و میدانی سبک هنجاری، برای مربّیان والیبال سبک تحلیلی و برای مربّیان کاراته سبک واقع گرایی است. به طور کلی نتایج نشان داد که که رابطه معناداری (01/ 0= α) بین سبک‌های مذاکره‌ای مربّیان با توجّه به نوع رشته ورزشی و جنسیّت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها