تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بیرجند

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات والیبال دانشجویان کشور قبل و بعد از مسابقه بود. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بوده به طوری که تحقیق مهارت‌های روانی بازیکنان را قبل و بعد از مسابقه می سنجد . بدین منظور تعداد100  نفر از بازیکنان اعزامی به مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و دو پرسشنامه در اختیار هر نفر قرار گرفت . پرسشنامه ای مربوط به مشخصات فردی آزمودنی ها که محقق ساخته بود و پرسشنامه ی خودسنجی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی SASI Psych که آزمودنی ها یک بار قبل و یک بار بعد از مسابقه این پرسشنامه را تکمیل نمودند .اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار spss و همچنین آزمون‌های t استیودنت ، من ویتنی ، تحلیل واریانس و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج این تحقیق نشان داد که بین سطح تحصیلات ، سابقه تمرین  و مهارت‌های روانی بازیکنان رابطه معنی داری وجود داشت؛ بدین صورت که با بالا رفتن سطح تحصیلات ، سطح مهارت‌های روانی نیز افزایش یافت . همچنین همه زیر مؤلفه‌های مهارت‌های روانی قبل و بعد از مسابقه  با هم تفاوت معنی داری داشتند . متغیرهای انگیزش ، اعتماد به نفس و هدفمندی روی کسب موفقیت، تأثیر معنی داری داشتند .به طور کلی می توان گفت که پیشرفت مهارت‌های روانی ، تأثیر مثبتی روی کسب موفقیت دارد و تمرین برای بهبود این مهارت ها ، بهتر است قسمتی از برنامه تمرینی ورزشکاران باشد .

کلیدواژه‌ها