تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده:
مقدمه و هدف: یکی­ از راه‌های تأمین سلامتی­ انسان به خصوص کودکان به عنوان قشر ­آسیپ ­پذیر جامعه، انجام فعالیت‌های بدنی ­می­باشد. هدف اصلی این تحقیق تحلیل محتوای ­کتب درسی دوره ابتدایی ­به عنوان ­مهم­ترین­عنصر برنامه درسی، بر مبنای مقوله تربیت بدنی است. مولفه‌ها شامل: آگاهی­از اهمیت­ انجام فعالیت‌های بدنی درسلامت وپیشگیری­ازبیماری­ها، زمان مناسب انجام فعالیت‌های بدنی‌، انجام فعالیت‌های بدنی متناسب با سن کودکان، آگاهی­ازمضرات عدم تحرک بدنی، آشناساختن کودکان با ­انواع فعالیت‌های بدنی، آموزش فعالیت‌های بدنی­ ­مختلف، آگاه ساختن درزمینه­ی­ تغذیه­ی مناسب پس از انجام فعالیت‌های بدنی، توجه به ورزش‌های بومی­ومحلی، آشناساختن با ورزشکاران نامی ­وحیطه­های­ ورزشی ­­مربوط به آنان می­باشد.
روش شناسی: روش مورداستفاده درتحلیل محتوای­پژوهش حاضر، آنتروپی­شانون بوده و واحد تحلیل نیزصفحات(متن، پرسش‌ها، تمرین­ها وتصاویر)می­باشد.جامعه­آماری، کلیه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی؛ شامل 36جلدکتاب درسال تحصیلی1388-1387درهشت عنوان؛ فارسی(بخوانیم)، فارسی(بنویسیم)، علوم، هدیه­های­آسمانی، هدیه­های­آسمانی(کتاب کار)، قرآن،ریاضی ­و تعلیمات­اجتماعی­می­باشد. نمونه­آماری­این­پژوهش؛ همه­کتب،به استثنای­ریاضی­­را شامل می­شود.
یافته ها: ­فراوانی­وضریب­اهمیت­ مؤلفه­ی­آگاهی­ازاهمیت­فعالیت‌های بدنی درسلامت و پیشگیری از­بیماری­ها بیش از­سایر­مؤلفه­ها وکمترین میزان­توجه نیز مربوط­به مؤلفه­های­آگاهی ازمضرات­عدم تحرک بدنی،آگاه ساختن درزمینه­ی­تغذیه مناسب پس ازانجام فعالیت‌های بدنی­وتوجه به ورزش‌های ­بومی ­ومحلی ­می­باشد.
نتیجه گیری: با توجه به عدم توجه لازم کُتب درسی به­برخی از ­ فعالیت‌های بدنی‌، باید در کُتب مذکور، برآموزش­های لازم جهت انجام فعالیت‌های بدنی وتربیت بدنی و نقش آن بر سلامتی‌، تأکید نمایند.

کلیدواژه‌ها