رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت)

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

5 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده:
هدف از اجرای این پژوهش مطالعه رابطه هوش عاطفی و برخی از راهبرد‌های مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران بوده است. نمونه آماری شامل140 نفر دبیر زن تربیت بدنی شاغل در این نواحی بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رحیم افزالور استفاده شد.داده‌ها با آمار استنباطی در سطح آلفای 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته‌های این تحقیق، بین هوش عاطفی و سبک اجتناب مدیریت تعارض، همبستگی معناداری مشاهده نشد (271/0=. (pبین هوش عاطفی و سبک مدارا در مدیریت تعارض نیز از نظر آماری همبستگی معناداری مشاهده نشد.( 449/0 P=).

کلیدواژه‌ها