مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی(مسئول مقاله)

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 کارشناس مسئول امور ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده:
مقدمه و هدف: رفتارهای نامطلوب از قبیل خشونت، پرخاشگری و آزارگری دانش‌آموزان واقعیتی از زندگی مدرسه امروز است. تأثیر و اهمّیّت تربیت بدنی و ورزش در رشد و شکوفایی دانش‌آموزان، سلامتی و شادابی، شکل‌گیری ابعاد فردی و اجتماعی و اخلاقی خصوصاً در کودکان و نوجوانان، بدیهی و روشن است. امروزه در کشور ما بسیاری از مردم مانع ورزش کردن فرزندانشان می‌شوند، به دلیل این که فکر می‌کنند ورزش بر وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی آن‌ها، اثر نامطلوبی دارد.  هدف تحقیق مقایسه وضعیّت تحصیلی، رفتار اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران است.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و به صورت مقایسه‌ای و همبستگی انجام گرفته جامعة آماری شامل کلیه دبیران مرد در 16 رشتة تحصیلی بودند و تعداد کل آن‌ها 107 نفر می‌باشد. نمونة آماری از 5 رشتة تحصیلی تربیت بدنی، زبان انگلیسی، ادبیّات فارسی، ادبیّات عربی و معارف اسلامی انتخاب شدند. از از هر رشته فوق الذّکر 5 نفر دبیر به طور تصادفی انتخاب شدند. در کل نمونة آماری تحقیق 25 نفر از دبیران بودند. ابزار‌اندازه‌گیری تحقیق پرسش‌نامة محقّق‌ساخته بود، دو پرسش‌نامه مجزّا در مؤلّفه‌های وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی تنظیم گردید. دانش‌آموزان هر دبیرستان به دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تقسیم شدند و هر دبیر در مورد وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی 5 دانش‌آموز ورزشکار و 5 دانش‌آموز غیر ورزشکار به پرسش‌نامه پاسخ دادند. در مجموع وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی 125 دانش‌آموز ورزشکار و 125 دانش‌آموز غیر ورزشکار مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون‌های آماری t استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با برنامه‌های Spss و Excel انجام گرفت.
  یافته­ها: با توجّه به ‌یافته‌های تحقیق تفاوت معناداری در وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده شد.
  نتیجه گیری:  براساس نتایج تحقیق، چون میانگین نمره‌‌های وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی در گروه ورزشکاران بالاتر است، می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان ورزشکار از وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها