بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی(مسئول مقاله)

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این مطالعه تجزیه تحلیل این موضوع بود که آیا زبان مورد استفاده توسط گزارشگران ورزشی در طی گزارش مسابقات فوتبال لیگ برتر در مورد بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال وپیروزی و سایر تیم‌ها متفاوت است یا خیر؟
روش شناسی:روش انجام این تحقیق تحلیل محتوای کلامی گزارشگران بود. روش جمع آوری داده‌ها به صورت تشخیص و دسته بندی گفته‌های گزارشگران بود. قبل از جمع آوری داده‌ها یک مطالعه آزمایشی برای ارزیابی روایی و پایایی تحقیق انجام شد. سه کدگذار مستقل انتخاب شد و 120 دقیقه از کل 1692 دقیقه را کدگذاری کردند. ضریب توافق 92% نشان داد که جدول تحلیل محتوا دارای کمترین ایراد است. برای روایی جدول تحلیل محتوا از نظرات کارشناسان تربیت بدنی و ارتباطات نیز استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد در مجموع %13/60 کدهای گزارشگران در مورد بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی است و بیشترین جانبداری در مورد مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی با 76/6 =                          اتفاق افتاده است.
بحث: گزارش فوتبال یکی از برنامه‌های جذاب تلویزیون است و عده زیادی را برای دیدن فوتبال مقابل تلویزیون قرار می‌دهد بنابراین گزارش آن باید بی طرفانه و بدور از جانبدارای باشد

کلیدواژه‌ها