بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
هدف:  این مقاله بر مبنای مدل نظری خاصی از  تعهد ورزشی صورت گرفته است. تعهد ورزشی به عنوان حالت روانشناختی که نشان دهنده میل به مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی است تعریف شده است. هدف این پژوهش ارزیابی مدل تعهد ورزشی در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی بوده است.
روش: این پژوهش با روش پیمایشی و  به صورت مقطعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش از 163 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد جمع‌آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه اصلاح شده تعهد ورزشی بوده است.
یافته‌ها: نتایج آزمون تجربی مدل ارائه شده به دانشجویان تربیت بدنی مشارکت کننده در فعالیت‌های ورزشی، نشان داد که سؤالات پرسشنامه دارای پایایی بالاتر از 75/0 بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که؛ سه متغیر  لذت ورزشی، سرمایه‌گذاری‌های شخصی و فرصت‌های مشارکت، با مشارکت مستمر رابطه دارند. یافته‌های رگرسیون  گام به گام نشان داد که لذت ورزشی در قدم اول و سرمایه‌گذاری‌های شخصی در قدم دوم از عوامل اصلی در مدل تعهد ورزشی در این نمونه بوده اند. این دو عامل در مدل مجموعاً 3/51 درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین نموده اند.
نتیجه: تحلیل رگرسیون گام به گام  نشان داد که پیش بین‌های لذت ورزشی و سرمایه گذاری‌های شخصی توانسته اند نیمی از واریانس متغیر تحت مطالعه را تبیین نمایند. ولی متغیرهای مدل تعهد ورزشی قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس متغیر تحت مطالعه نیستند، لذا در این زمینه باید به سایر متغیرها توجه شود.

کلیدواژه‌ها