طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشیار دانشگاه تهران

5 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: این تحقیق با استفاده از رویکرد ارزش­های رقابتی به طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی در فدراسیون­های ورزشی منتخب ‌ایران پرداخت.
روش شناسی: پرسش‌نامة محقّق‌ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعة مبانی نظری و در یک فر ایند اکتشافی تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 62 سؤال در قالب چهار الگوی اهداف عقلانی، سیستم‌های باز، فر ایندهای داخلی، روابط انسانی و هشت خرده مقیاس انعطاف‌پذیری، برنامه‌ریزی، بهره‌وری، منابع سازمانی، ثبات سازمانی، دسترسی به اطّلاعات، انسجام نیروی کار و کارکنان متخصّص شناسایی شد. جامعة تحقیق فدراسیون­های ورزشی‌ایران و نمونة آماری، ذینفعان (هیأت رئیسه، کارکنان متخصّص، بازیکنان، مربّیان و داوران تیم ملّی بزرگسالان) شش فدراسیون منتخب تیمی ‌و انفرادی بسکتبال، والیبال، هندبال، وزنه‌برداری، کشتی، تکواندو بودند که به صورت غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند وکلّیّة ذینفعان جزو جامعة آماری تحقیق قرار گرفتند (362N=) که 258 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 0/0 n=).
یافته ها و  نتیجه گیری : نتایج مدل معادلات ساختاری بر مبنای آزمون تحلیل مسیر نشان داد که مدل اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی دارای هشت متغیّر مکنون روی متغیّر وابسته اثربخشی سازمانی هستند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی اهداف عقلانی (بهره‌وری، کارایی) الگوی برجسته رویکرد ارزش‌های رقابتی و تعیین کننده مهم اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی است.

کلیدواژه‌ها