تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 دانشیار دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلّم تهران

3 دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

4 دانشجوی دکتری مدیریّت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

5 کارشناس ارشد مدیریّت آموزشی

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق، بررسی و تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران است. در این تحقیق، وضعیّت برنامه‌های فوق برنامة دانشگاه‌ها در سه بخش (آموزشی، همگانی و تفریحی، ورزش قهرمانی) از نظر تعداد برنامه‌های اجرا شده و تعداد نفرات شرکت‌کننده و همچنین بودجة هزینه‌شده در سه بخش (آموزشی، همگانی و تفریحی، ورزش قهرمانی) به تفکیک دختران و پسران در سال 1388 و مورد توصیف و تحلیل قرار خواهد گرفت.
روش شناسی: برای بررسی وضعیّت برنامه‌ها و میزان هزینه‌کرد بودجه در فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های ایران از پرسش‌نامة محقّق‌ساخته (روایی صوری قابل قبول و پایایی با الفای کرونباخ 81/0) استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق، شامل کلّیّة دانشگاه‌های ایران و نمونة آماری تحقیق 41 دانشگاه‌ از مجموع 60 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است.
یافته ها و  نتیجه گیری : یافته‌های تحقیق نشان داد در بخش دختران: برنامه‌های آموزشی (47 درصد)، برنامه‌های همگانی و تفریحی (2/46 درصد) و برنامه‌های ورزش قهرمانی (8/37 درصد) و در بخش پسران: برنامه‌های آموزشی (53 درصد)، برنامه‌های همگانی و تفریحی (8/53 درصد) و برنامه‌های ورزش قهرمانی (2/62 درصد) برگزار گردیده است. همچنین یافته‌ها نشان ‌می‌دهد در بخش دختران 4/42 درصد افراد در برنامه‌های آموزشی، 3/42 درصد در برنامه‌های همگانی و تفریحی و 6/39 درصد در برنامه‌های ورزش قهرمانی شرکت کرده‌اند. در بخش پسران 6/57 درصد از افراد در برنامه‌های آموزشی، 7/57 درصد در برنامه‌های همگانی و تفریحی و 4/60 درصد در برنامه‌های ورزش قهرمانی شرکت نموده‌اند. یافته‌های تحقیق، نشان داد از مجموع 18903000000 ریال کل بودجة هزینه‌شده، 4/44 درصد برای دختران و 6/55 درصد بودجه به بخش پسران اختصاص یافته و همچنین از مجموع کل بودجة هزینه‌شده 8/26 درصد به برنامه‌های آموزشی، 2/29 درصد به همگانی و تفریحی و 44 درصد به ورزش قهرمانی اختصاص یافته است. میانگین سرانة بودجة هزینه‌شده هر دانشجو 1342 ± 55729 ریال است.

کلیدواژه‌ها