نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده:
مقدّمه و هدف: با وجود اهمّیّت عوامل اجتماعی در افزایش فعّالیّت ورزشی، شناخت کمی ‌دربارة تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روی مشارکت دانش‌آموزان دختر در فعّالیّت‌های ورزشی وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت دانش‌آموزان دختر در فعّالیّت‌های ورزشی بوده است.
روش شناسی: در‌ این پژوهش از روش پیمایشی به صورت مقطعی استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از 319 نفر که به صورت خوشه­ای و سپس به صورت نمونه­گیری تصادفی از بین دانش­آموزان دختر دبیرستان‌های ناحیة یک شهر یزد انتخاب شده بودند، جمع‌آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامة اصلاح‌شدة مشارکت در فعّالیّت‌های ورزشی بوده است.
یافته ها و  نتیجه گیری : آزمون مقیاس ارائه شده به افراد مشارکت‌کننده نشان داد که سؤالات پرسش‌نامه، دارای پایایی بالاتر از 75/0 بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که دو متغیّر، حمایت‌های ابزاری و حمایت‌های آموزشی با مشارکت در فعّالیّت‌های ورزشی، رابطة مثبت قوی داشته‌اند؛ ولی در رابطه با بُعد عاطفی، رابطة معنی­داری با مشارکت در فعّالیّت­های ورزشی مشاهده نشده است. نتایج تحلیل رگرسیون، سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داده است که سه متغیّر در مرحلة اوّل و شبکه‌های اجتماعی در مرحلة دوم توانسته­اند به ترتیب 3/8 و 5/10 درصد از واریانس متغیّر تحت مطالعه، مشارکت دانش‌آموزان در فعّالیّت­های ورزشی را تبیین نمایند. نتایج آزمون نشان داد که متغیّر شبکه‌های اجتماعی با مشارکت دانش‌آموزان دختر در فعّالیّت­های ورزشی، رابطة مثبت داشته است؛ ولی قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس مشارکت افراد در فعّالیّت‌های ورزشی نمی‌باشد. بنابراین در‌ این حوزه باید دیگر متغیّرهای مؤثّر، مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها