تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
هدف: شناسایی و الویت‌بندی نقاط قوّت و ضعف صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران ، هدف تحقیق حاضر بوده است.
روش‌شناسی: 89 نفر از مدیران ارشد اجرایی ورزش استان، مدیران، راهنمایان و افراد مطلع امور گردشگری، کارشناسان ورزشی و نیز خبرگان مدیریت ورزشی که به صورت غیر تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده بودند، پرسش‌نامة 42 سوالی محقّق ساخته (روا و پایا) مرتبط با نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی را داوطلبانه تکمیل نمودند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون دو‌جمله ای نشان داد که 13 متغیّر به عنوان نقاط قوّت و 29 متغیّر نیز به عنوان نقاط ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران شناسایی شده‌اند. همچنین تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد از میان متغیّر‌های 13 گانه مرتبط با نقاط قوّت گردشگری ورزشی، شرایط مساعد آب و هواییmean rank=9/08)) به عنوان مهم ترین نقطه قوت به شمار آمده و سیستم حمل و نقل(mean rank=5/90) به عنوان کم اهمّیّت ترین نقطه قوت محسوب می‌شوند. همچنین از میان مولفه‌‌های 29 گانه مرتبط با نقاط ضعف گردشگری ورزشی استان، عدم برگزاری مسابقات و تورنمنت‌‌های بین المللی ورزشی با کیفیّت مطلوب در استانmean rank=11/10)) به عنوان مهم ترین نقطه ضعف در نظر گرفته شده و امنیت گردشگران ورزشیmean rank=22/07)) به عنوان کم اهمّیّت ترین نقطه ضعف محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: جهت توسعه گردشگری ورزشی در استان مازندران ، مدیران باید زیرساخت‌‌های مرتبط با نقاط قوّت را توسعه داده و با اقدامات مقتضی از مولفه‌‌های نشان دهنده ضعف این صنعت بکاهند.

کلیدواژه‌ها


##Gibson, H., (Ed.) (2006). Sport tourism: Concepts and theories. Oxon: Routledge.## Weed, M., 2006. Sport tourism and the development of sport events. 12: 1652 ـ 7224.## Butler,R.W. 2002. Ecotourism ـ Hasid achieved Maturity or HAS The Bubble Burst Pacific Rim tourism2000. New Zealand, p.256 ##موحد، ع . ۱۳۸۳ .جغرافیای گردشگری، درسنامة جغرافیا وصنعت گردشگری ، دانشکدة ادبیات، دانشگاه شهید چمران اهواز.##سقایی، م. ۱۳۸۵ . چالش‌‌های صنعت گردشگری در ایران و راهکار‌های بهبود و توسعة آن، مجموعه مقالات همایش جغرافیا و قرن بیست و یکم, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد. ## بیک محمدی، حسن. (1379). نگرش نو بر آثار اقتصادی توسعه جهانگردی با نگاه به ایران. ماهنامه اطّلاعات سیاسی – اقتصادی، ص 248 ـ 253، 158.## هاشمی، طه. (1384). گردشگری ورزشی، زنان، موانع و راه کارها. پنجمین کنگره بین الملی علمی، ورزشی بسوی آینده، تهران، شهریور و مهر 1384.## خسروی، حسین. (1385). فضای شهری و گردشگری ورزشی. اولین همایش ملّی شهر و ورزش.## Chalip, Laurence, (2006). Tourism and the olympic games, moragas, moreno and kennett, The legacy of olympic games, pp: 198 ـ 200.## Oldenboom, E.R., (2006). Costs and benefits of major sport events. A case study of Euro 2000. Amsterdam: Meer Waarde Onderzoeksadvies.## افصح حسینی، فاطمه السادات. (1385). ورزش، شهر، گردشگری . اولین همایش ملّی شهر و ورزش.## هنرور، افشار و مشرف جوادی، بتول. (1384)،"عوامل موثر بر توسعة گردشگری ناشی از برگزاری رویداد‌های ورزشی بین المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم، تهران## قاسمی، حمید، پارسی پور، سولماز. (1384). گردشگری ورزشی در ایران. پنجمین کنگره بین المللی علمی،ورزشی بسوی آینده، تهران، شهریور و مهر 1384.## عبدی آلادزگه، رئیسی اردلی، غلامعلی و مصلحی، قاسم (1382). پیش‌بینی تقاضای توریسم خارجی با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستمها.## Yamaguchi, Y. (2002). “Sport tourism, sport volunteer and sport for all”. Journal of Asian Sport For All, Vol. 1, pp. 29 ـ 36.## Kozak, M. (2002). “Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations”. Tourism Management, 23, pp. 221–232.## Braz, J.L. (2002). Sport for all moves people around the ylole. New perspective for tourism. Journal of Asiana sport for all, vol . 1, pp: 47 ـ 52## صردی ماهکان، علیرضا و حسینی، خداداد  (1380)، بررسی نقش بازاریابی در صنعت گردشگری شهرستان مقدس مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.## ملک اخلاق، اسماعیل، مشبکی، اصغر، خائف الهی، احمد و خدادادحسینی، حمید (1382). طراحی الگوی سیاستگذاری در بازاریابی صنعت گردشگری. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.## Jackson E.L.,Scott, D. (1999). “Constraints to leisure”. In: E.L.Jackson and T.L.Burton, Editors Leisure stidies: Prospects for the twenty ـ first century. Venture publishing, State College , PA, PP: 299 ـ 321. ## Chalip, L. & Green, B. C. (2001). Leveraging large sports events for tourism: Lessons learned from the Sydney Olympics. Supplemental proceedings of the travel and tourism. Research association 23nd annual conference, Fort Myers, FL; June 10 ـ 13, 2001.## Bramwell, B. (1997). “Strategic planning before and after a mega ـ event”. Tourism Management, 18, pp. 167–176.## Chalip, L., & B.C. Green, Vander Velden (1998). “Sources of interest in travel to the olympic games”. Journal of Vacation Marketing. 4, pp. 7–22.## Cho, Kwang ـ Min (2001). “Developing Taekwondo as a tourist commodity”. IJASS, 13 (2), 53 ـ 62.## باهر، حسین، (1372). " نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راه­‌های گسترش آن". همایش ملّی اقتصاد و گردشگری. ## ناصری، سید مسعود و ونوس، داور (1375)، شناسایی موانع موثر توسعة صنعت گردشگری ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.## Maoutinho, L. (1987). “Consumer Behavior in Tourism”. European Journal of Marketing, 21 (10):5 ـ 44.## Kim Nam ـ Su, Laurence Chalip (2003). Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives background, interest, and constraints, Tourism Management, Article in Press.## UMS. Grompton, J.L. (1992). "The roles perceived inhibitors and facilitators in pleasure travel destintion decisions Journal of Travel Research 303, PP:8 ـ 15.## فتح اللهی پروانه، امید محرم زاده، مهرداد، کاشف، میر محمّد و عبدالله زاده، حامد (1387)، " بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان ادارة کل تربیت بدنی"، مجموعه مقالات ارائه شده در اولین همایش ملّی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال.## Esfahani, N., Goudarzi, M. and Assadi, H., (2009), "The analysis of factors affecting the development of Iran sport tourism and the presentation of a strategic model", World journal of sport sciences 2 (2): 136 ـ 144.##