بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
مقدّمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی چالش‌ها و مشکلات مدال­آورترین رشته‌‌های المپیک در ایران می‌باشد. با توجّه به این امر که امروزه در رقابت‌‌های بزرگ بین­المللی، کسب مدال به افزایش غرور ملی، وجهه یا پرستیژ بین­المللی، تقویت انسجام ملی، اشاعة فرهنگ سخت­کوشی و مزایای دیپلماتیک منجر می­گردد، توجّه بیشتر به رشته­‌های مدال­آور یا پُرمدال سهمی بزرگ در برنامه­­ریزی بسیاری از کشور‌های صاحب نام در ورزش دارد. در این میان رشته­‌های دو و میدانی، قایقرانی و شنا با 372 مدال، بیش از یک سوم یعنی 83/38 درصد مدال­‌های المپیک را به خود اختصاص داده و سهم بزرگی در تعیین جایگاه هر کشور در جدول رده‌بندی مدال­ها و به تبع بهره‌مندی از مزایای آن دارند.از سوی دیگر کشور ایران تاکنون حتی یک مدال از رشته­‌های مذکور در بازی­‌های المپیک کسب نکرده است، که این امر خود نشانة وجود مشکل و چالش در این رشته­ها می­باشد. از این رو، محقّقان بر آن شدند تا دلایل این امر را مورد شناسایی و بررسی قرار دهند.
روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از روش میدانی انجام شده و محقّقان با پرسش‌نامة محقّق‌ساخته (آلفای کرونباخ 87/0) به گردآوری داده‌ها پرداختند. نمونه آماری شامل 60 نفر از ورزشکاران ملی­پوش دانشگاهی و 49 نفر از مربّیان با سابقة این رشته­ها بوده است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (با سطح معناداری 05/0 ) انجام شد. از آزمون t یک نمون‌های برای تعیین گزینه‌ها به عنوان عوامل چالش­برانگیز، با آزمون فریدمن نشان داده شد در گروه مربّیان، عدم وجود برنامه­ریزی بلندمدّت و در گروه ورزشکاران عدم حمایت رسانه­ها، چالش­برانگیزترین عوامل بر سر راه رشته‌‌های مدال آور می‌باشند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجّه به نقش هر یک از دو عامل فوق یعنی برنامه­ریزی بلندمدّت و حمایت رسانه­ها در گسترش رشته­‌های مدال­آور، نیاز به رویکردی اساسی در ایجاد برنامه­ریزی بلندمدّت و نیز تغییر جهت رسانه­‌های گروهی در جهت حمایت از این رشته­ها توصیه می­شود، چرا که بیشتر چالش‌‌های مطرح شدة دیگر معلول دو چالش مذکور است.

کلیدواژه‌ها


##آذربانی، احمد؛ کلانتری، رضا (1388). اصول و مبانی تربیت بدنی. انتشارات آییژ. چاپ چهارم.## آرشیو فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی جمهوری اسلامی ایران 1389## آمار و اسناد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. خرداد ماه 1390## آمار و اسناد معتبرموجود در آرشیوفدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران،١٣٨٧.## ابراهیم، خسرو؛ حلاجی، محسن (1383). آشنایی با مبانی نظری و فرآیند استعدادیابی در ورزش. انتشارات بامداد کتاب. تهران## اسمعیلی، محمّد رضا (1388). تاریخ تربیت بدنی و ورزش. انتشارات سمت، تهران.## افروغ، عماد (1380). چالش‌‌های کنونی ایران؛ انتشارات سوژه و مهر، تهران. صص 9 ـ 7 ## بارفروش، احمد (1387). تحلیل محتوای نشریات ورزشی، سه ماهه دوم 1387، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطّلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی## بارفروش احمد (1389). تحلیل محتوای نشریات ورزشی، سه ماهه چهارم 1388، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطّلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی## برنجی، احد، صالح نیا، ولی الله (١٣٦٥). دو و میدانی از آغاز تا امروز؛ انتشارات علم و ورزش، تهران## توکلی، بهرام (1382). نقدی بر برنامه‌‌های فدراسیون شنا؛ مصاحبه با روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۲ ـ شماره ۳۱۳۵.## جوادیان­صراف، نصرالله؛ طباطبائیان، فخر السادات (1380). بررسی مشخصه‌‌های بدنی تأثیرگذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده­ی جهان. نشریه حرکت، شماره 13، صص 158 ـ 143## حاجی­احمدی، امیر (1380). الگوی پیشنهادی برنامه­ریزی راهبردی در نظام آموزش‌‌های علمی و کاربردی. نشریه دانشور، دوماهنامه ی علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36، صص 63 ـ 45## حمیدی، مهرزاد (1382). تبیین و تحلیل ارتباط ساختار سازمان تربیت بدنی با تعهد سازمانی و اثر بخشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان ارشد حوزه ستادی. طرح پژوهش سازمان تربیت بدنی## خضری، محمّد (1387). اقتصاد سیاسی رانت جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران. نشریه پژوهش‌‌های علوم سیاسی، سال سوم شماره 4، پاییز 1387، صص 73 ـ 40## خلجی، حسن؛ بهرام، عباس؛ آقاپور، سید مهدی (1388). اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ انتشارات سمت، تهران.## داوودی، نادر (1379). بهره مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.## دهشیری، محمدرضا (1388). رسانه و فرهنگ سازی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، زمستان 1388، صص 208 ـ 179## ذوالعلم، علی (1384). تأملی در مفهوم چالش؛ نشریه‌اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ سال چهارم، شماره 36؛ شهریور 1384. صص 47 ـ 34## رمضانی‌نژاد، رحیم (1378). آشنایی با تاریخ رشته‌‌های ورزشی، انتشارات دانشگاه گیلان، رشت.## روشندل اربطانی، طاهر (1386). تبیین جایگاه رسانه‌‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. نشریه حرکت، پاییز 1386، شماره 33، صص 177 ـ 165## سند توسعه رشته‌‌های المپیکی قایقرانی (1387). دفتر برنامه‌ریزی و توسعه­ی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب جمهوری اسلامی ایران## شادمهر، بیژن، رجبی، حمید، خواجوی، نعیما (١٣٧٩) دو و میدانی راهنمائی آموزشی، انتشارات سمت.## شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب (1387)، چالش‌‌های موجود در دو و میدانی ایران. مجموعه مقالات برگزیده­ی همایش ملّی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال.## صابونچی، رضا؛‌هادوی، فریده؛ مظفری، سید امیراحمد (1388). تبیین ساختار سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم، جلد اول، شماره 13، بهار 1388 صص 144 ـ 137## صانعی، سعید (1380). عدالت کور در ورزش قهرمانی از منظر حقوقی؛ خلاصه مقالات دومین کنگره ی دانشگاهی آسیا. تهران، دانشگاه تربیت مدرس## صدیق­سروستانی، رحمت الله (1373). قشر‌بندی اجتماعی ورزشکاران و مربّیان تیم‌‌های ملی. انتشارات کمیته ملّی ملی المپیک. تهران## طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (1381). سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.## عابدی، بهرام (1380). بررسی وضعیت کمّی و کیفی ورزش و تربیت بدنی استان مرکزی از دیدگاه مسؤولان و مربّیان ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس.## عبدی، حامد؛ سجادی، سید نصرالله (1388). مقایسه قار‌های نتایج و مدال­‌های بازی‌‌های المپیک تابستانی (1896 ـ 2004)؛ فصلنامه المپیک؛ سال هفدهم، شماره 1 (45 پیاپی) بهار 1388، صص 93 ـ 81## عسکری، روح­الله (1386). عوامل انگیزشی دو و میدانی کاران شاغل در باشگاه‌‌های ایران بر اساس نظریه ی هرزبرگ در سال 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.## علیجانی، عیدی (1381)، بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­‌های استعدادیابی در رشته­ی دو و ­میدانی؛ نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره چهارم، ص 23 ـ 1## غفوری، فرزاد؛ رحمان­سرشت، حسین؛ کوزه­چیان،‌هاشم؛ احسانی، محمّد (1382). مطالعه و بررسی نقش متخصّصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی. نشریه حرکت، شماره 16، صص 78 ـ 57## گزارش نتایج ارزیابی عملکرد فدراسیون وکمیته‌‌های فدراسیون قایقرانی واسکی روی آب. (1389). فدراسیون قایقرانی واسکی روی آب جمهوری اسلامی ایران.##فراهانی، ابوالفضل؛ عبدوی­بافتانی، فاطمه (1383). امکانات و تجهیزات پایگاه‌‌های ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه­ی ورزش کشور؛ مجله حرکت، شماره 29؛ صص 83 ـ 69## فرح­بخش، ندا؛ فرزین­وش، اسدالله 01388). اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی. نشریه تحقیقات اقتصادی، پاییز 1388 شماره 44 (88)، صص 192 ـ 171## فرهادفر، الهام (1388). تاریخ تربیت بدنی و ورزش، انتشارات بامداد کتاب، تهران.## فیروزی، منصور؛ فرزان، فرزام (1389) بررسی چالش­ها و موانع ورزش سه­گانه (تری اتلون) ایران. مجموعه مقالات برگزیده­ی نخستین همایش علمی ورزش سه گانه## قاسمی، حمید؛ مظفری، امیراحمد؛ امیرتاش، علی­محمّد (1386). توسعه­ی ورزش از طریق تلویزیون در ایران. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، صص 148 ـ 131## کارگر، غلامعلی؛ گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ هنری، حبیب (1383). تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری. نشریه حرکت، شماره 28، صص 149 ـ 127## کردی، محمدرضا (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.## کیهانی، مجید (١٣٨٦ ). چالش‌هاس اساسی دو و میدانی ایران.## کیهانی، مجید (1385). «سرمایه‌ها به کدام سو می‌دوند؟» مصاحبه با مدیران باشگاه­‌های دو و میدانی و باشگاه‌‌های غیر سرمایه گذار در دو و میدانی، در مورد مشکلات و موانع سرمایه­گذاری در این رشته. مقاله روزنامه ایران، پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، صص 19 و 20## گائینی، عباسعلی؛ اراضی، حمید؛ معماری، ساحل؛ لاری، فرهاد (1384). ارتباط بین ویژگی‌‌های پیکرسنجی شناگران مرد زبده­ی کشور با عملکرد سرعتی و استقامتی آنها. نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 3 (7) صص 58 ـ 45## میردار، شادمهر (1381). مطالعه طولی ویژگی‌‌های سنی و عملکردی شناگران تیم ملّی ایران در مقایسه با شاخص­‌های قار‌های و بین المللی. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره اول، بهار 1381، صص
80 ـ 65## نیک­نژاد، مهناز (1378). جایگاه ورزش درطبقات مختلف اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی## آمار و اطّلاعات وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. بهار 1390## وست، دبورا؛ بوچر، چارلز (1386) اصول و مبانی تربیت بدنی، ترجمۀ احمد آزاد، انتشارات قاصدک صبا، ص 157 و 158## هادوی، فریده (1378). تحلیل منتخبی از روش‌‌های استعدادیابی برای دو‌های سرعت و استقامتی در پسران جوان؛ رساله دکتری، رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.## همتی‌نژاد، مهرعلی (1376). بررسی و مقایسه ی ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی و چند کشور جهان جهت ارائه­ی الگوی تشکیلاتی مناسب. رساله دکتری دانشگاه تهران.## همتی­نژاد، مهر علی؛ خان زاده، شهرام (1387). برنامه­ریزی استراتژیک فدراسیون قایقرانی واسکی روی آب. مجموعه مقالات برگزیده همایش ملّی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران. تهران: آکادمی ملّی المپیک.## یزدان پناه، محمّد جواد (١٣٨٢). بررسی عملکرد فدراسیون دو و میدانی از سال١٣٧٠ تا ١٣٧٩؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.## Australian Swimming Incorporated (ASI) (1998) Annual Report 1987–1988, Canberra: ASI## Boston, Herald (2008). A Need For Speed: Jamaica Small in Size but Big on World ـ Class Sprinters; On Jamaica's Success in Sprinting at the Olympics, June 2008## D.Alpuget, L. (1980) Yachting in Australia, Melbourne: Hutchinson Group.##. Ferkins, Lesley and Shilbury, David (2010). Developing Board Strategic Capability in Sport Organisations: The National ـ Regional Governing Relationship. Sport Management Review; Volume 13, August 2010, pp 235 ـ 254## Franklyn, Delano (2010); Sport in Jamaica: A Local and International Perspective; Grace Kennedy Foundation; Jamaica, West Indies; Ps 33 ـ 41## Freimuth, Uwe (2010). Vietnamese track ـ and ـ field athletes are heroes. Interviews to Vietnam track ـ and ـ field federation.## Green, Mick and Houlihan, Barrie (2005). Elite Sport Development: Policy learning and political priorities. Routledge press, London and New York## Ho, Park. Won (2008). Media Control and Human Rights. US media department## Houlihan, Barrie and |Green, Mick (2008).Comparative Elite SportDevelopment: Systems, Structures and Public Policy;Butterworth ـ Heinemann press. Linacre House, JordanHill, Oxford.## International Olympic Committee (2009). Olympic Medal Winners## Joseph, Keith (2011). Some athletics developmental challenges. Olympism collection, pp. 31 ـ 39.## Mahmoudi, zakaria (2010). Canoe and kayak in Africa. ICF Coaches Conference, Ottawa. November 2010## Paul, Singh (2008). Facilities, Equipment and Supplies: “Bringing Multi ـ Disciplinary Sports Facilities to the Rural Areas Will Unleash a Massive Pool Of Potential Sports Stars”. M. A.## Rowe, D (2010). Mass media and Sports. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Pp 9346 ـ 9353## Siret, J. R.; Pancorbo A. E. (1991). The Anthropometry of Young Elite Female Swimmers in Relation to their Competetive Results. Med Sci Sports Exer. 1991, Vol, No 4.## Sotiriadou, Kalliopi; Shilbury, David (2009), Australian Elite Athlete Development: An organizational perspective, sport management review 12 (2009) 137–148.## Stamm, H. and Lamprecht, M. (2001) ‘Sydney 2000—The best Games ever? World sport and relationships of structural dependency’, in Proceedings, 1st World Congress of Sociology of Sport (pp. 129–36), Seoul, Korea.## Stewart, Bob (2007). Sport Funding and Finance. Butterworth ـ Heinemann press## United States Olympic Committee (2009). International Olympic Committee.## Woo Kim, Jin (2010). The worth of sport event sponsorship: an event study, Journal of Management and Marketing Research. Vol 5, Pp 1 ـ 14.##