بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها


##Hicks, Herbert G., Gullett, C , Ray(1368-1377) Organization and Management Theory1368Volume II,  translated by Gvylkohhen،Third edition, Tehran, doran publishing## HosseinianTehrani, Farid (1385),Using art in the increase in the number of passengersTransportation within the city ، Seventh Conference of Traffic and Transportation Engineering## Moshagen, Morten, Thielsch, Meindd t.(2010)Facets a visual aesthetics , Int Journal of Human-computer studies,Inpress,Accepted manuscript## Kurt Grvtr, Jörg (1386), Aesthetics in architecture, engineer Abdul Humayun ,drJahanshahPakzad, publishing ofShahidBeheshti university ## Nagizadeh, M. (1381), Philosophical Foundations of aesthetic design environmentAnd the Iranian perspective, Ecology Special Environmental Design, pages 60-80## Daneshpour, Syed Abdul Hadi (1386), Chrkhchyan, Maryam, Public spaces and affecting factors  of communal life, Garden Journal, No. 7, pp. 19-28##SeyedSalehi, Seema (1388),Sports complex design, thesis of Architecture Bachelor,  Shomal University ## MalekJahanAsadi, F. (1385), Recognizing the Stadium values as a desirable place for social interactionThe first International Conference on Urban Design, Isfahan## Sheea, E. (1385) , Attitude to sport from urbanization approachFirst National Conference on City and sports## Sturzebecher, Peter, Ulrich, Sigrid (2002), Architecture for sport ,Humburg,Berlin, Academy press## Bauman, A.E.(2004) Updating the evidence that physical activity is good for health: an epidemiological review 2000–2003 , Journal of Science and Medicine in Sport ,Volume 7, Issue 1, PP 6-19## JalaliFarahani, Majid (1388) sport facility managmnt ,Institute of Tehran University Press## McCormack,G,Giles-Corti, B, Lange, A, Smith, T, Martin, K,Pikora, T.J(2004)An update of recent evidence of the relationship between objective and self-report measures of the physical environment and physical activity behaviours,Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 7, Issue 1,pp 81-92## Duncan,Mitch, Mummery,  Kerry (2005)Psychosocial and environmental factors associated with physical activity among city dwellers in regional Queensland,Journal of Preventive Medicine, Volume 40, Issue 4, Pp 363-372## Wendel-Vos, W., Droomers, M. ,Kremers, S., BrugJ.,vanLenthe F.(2007),Potential environmental determinants of physical activity in adults: a systematic review,Journal of obesity reviews,8, pp 425-440##