بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


##Gill, D. , Williams, L. (2008) Psychological dynamics of sport and exercise. Human Kinetics, 3 Edition.## Apter, M. J. (1984) Reversal theory and personality: A review. Journal of Research in Personality, 18, 265 -288. ## Apter, M. J. (2001) An introduction to reversal theory. In M. J. Apter (Ed.), Motivational styles in everyday life: A guide to reversal theory (pp. 3-35)Washington, D. C.: America Psychological Association. ## Kerr, J. H. (1997) Motivation and emotion in sport: Reversal theory. United Kingdom, Hove: Psychology Press. ## Kerr, J. H. (2001) Getting started with reversal theory. Counseling athletes: Applying reversal theory (pp. 16 -17) London and New York, D. C.: Taylor & Francis Group. ## Kerr, J. H. , Yoshida, H. , Hirata, C. , Takai, K. , & Yamazaki, F. (1997) Effects on archery performance of manipulating metamotivational state and felt arousal. Perceptual and Motor skills, 84, 819 -828. ## Murgatroyd, S. , Rushton, C. , Apter, M. J. , & Ray, C. (1978) The development of the Telic Dominance Scale. Journal of Personality Assessment, 42, 519 -528. ## Woodman, T. , & Hardy, L. (2001) Stress and anxiety. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology (2sec ed. , pp. 290 - 318) New York: John Wiley & Sons, Inc. ## Kerr, J. H. (1991) Arousal -seeking in risk sport participants. Personality and Individual Differences, 12, 613-616. ## Svebak, S. , & Murgatroyd, S. (1985) Metamotivational dominance: A multimethod validation of reversal theory constructs. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 107 -116. ## Bindarwish. J. , Tenenbaum. G. (2006) Metamotivtional and contextual effects on performance, self -efficacy, and shift in affect states. Journal Psychology of Sport and Exercise, 7, 41- 56. ## Cogan, N. , & Brown, R. (1999) Metamotivational dominance, states and injuries in risk and safe sports, Personality and Individual Differences, 27, 503-518. ## Cromer, J. & Tenenbaum, G. (2009) Metamotivational dominance and sensation -seeking effects on motor performance and perceptions of challenge and pressure. Journal Psychology of Sport and Exercise, 10 (5), 552-558. ## Martin, R. A. , Kuiper, N. A. , Olinger, L. J. , & Dobbin, J. (1987) Is stress always bad? Telic versus paratelic dominance as a stress - moderating variable. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 970-982. ## Lafreniere, D. K. , Menna, R. , Cramer, M. K. , & Out, W. J. (2009) Metamotivational and temperament al predictors of adolescent risk taking. 14th International Reversal Theory Conference July 2009; New Orlean, Louisiana, USA. ## LaGuardia, R. , & Labbé E. E. (1993) Self -efficacy and anxiety and their relationship to training and race performance. Perceptual and Motor Skills, 77,
27-34. ## Legrand, D. F. , Bertucci, M. W. , & Thatcher, J. (2009) Telic dominance influences affective response to a heavy - intensity 10 – min treadmill running. 14th International Reversal Theory Conference July 2009; New Orlean, Louisiana, USA. ## Kerr, J. H. , & Van Schaik, P. (1995) Effects of game venue and outcomes on psychological mood states in rugby. Personality and Individual Differences, 19, 407-409. ## Males, J. R. , Kerr, J. H. , & Gerkovich, M. M. (1998) Metamotivational states during canoe slalom competition: A qualitative analysis using reversal theory. Journal of Applied Sport Psychology, 10, 185 -200. ## Perkins, D. , Wilson, G. V. , & Kerr, J. H. (2001) The effects of elevated arousal and mood on maximal strength performance in athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 239 -259. ## Bandura, A. (1977) Self -efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191- 215. ## Mari -bard, A. (1991) Sport psychology and behavior. Translated by: Hassan Mortazavi. Tehran. Publication of physical education organization. ## Bandura, A. (1990) Perceived self -efficacy in the exercise of personal agency. Applied Sport Psychology, 2, 128 -163. ## Escarti, A. , & Guzman, J. F. (1999) Effects of feedback on self -efficacy, performance, and choice in an athletic task. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 83-96. ## Locke, E. A. , Frederick, E. , Bobko, P. , & Lee, C. (1984) Effect of self -efficacy, goals and strategies on task performance, Journal of Applied Psychology, 69, 241- 251. ## Schunk, D. H. (1995) Self -efficacy, motivation, and performance. Journal of Applied Sport Psychology, 7, 112- 137. ## McAuley, E. , Talbot, H. , & Martinez, S. (1999) Manipulating self -efficacy in the exercise environment in women: Influences on affective responses. Health Psychology, 18, 288 -294. ## Treasure, D. C. , & Newbery, D. M. (1998) Relationship between self -efficacy, exercise intensity, and feeling states in a sedentary population during and following a bout of exercise. Journal of Sport and Exercise Psychology, 20, 1- 11. ## Shapiro, B. S. (2006) Changes in affect, self -efficacy, motivation and performance among participants in a boring and challenging task. A Dissertation submitted to the Department of Educational Psychology and Learning Systems in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Doctoral dissertation, University of Florida, 2006)## Cook, M. R. , & Gerkovich, M. M. (1993) The development of a Paratelic Dominance Scale. In J. H. Kerr, S. Murgatroyd, & M. J. Apter (Eds.), Advances in reversal theory (pp. 178 -188) Amsterdam: Swets & Zeitlinger. ## Feltz, D. L. , & Chase, M. A. (1998) The measurement of self -efficacy and confidence in sport. In J. L. Duda, (Ed.), Advances in sport and exercise psychology measurement (pp. 65 - 80) Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc. ## Russell, J. A. , Weiss, A. , & Mendelsohn, G. A. (1989) Affect grid: A single -item scale of pleasure and arousal. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 493-502. ## Cox, T. , & Kerr, J. H. (1989) Arousal effects during tournament play in squash. Perceptual and Motor Skills, 69, 1275 -1280. ## Slanger, E. , & Rudestam, K. E. (1997) Motivation and disinhibition in high risk sports: Sensation seeking and self -efficacy. Journal of Research in Personality, 31, 355 -374. ##