بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها


 ##Greenberg, J. , & Colquitt, J. A. (2005) Handbook of organizational justice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates## Moorman, R. H. ,(1991) Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 76, 845-855. ## Eberlin , R & Tatum , B. C. (2005) ,'' the relationship between organizational justice and decision making '' Alliant international university. Sandiego , CA. ## Bos,K. V (2001)“Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential For a Better Understanding of Organizational Justice”, Journal of Vocational Behavior, Vol 58,pp:254-259.## Fujishiro , K. (2005) Fairness at work: its impacts on employee well-being. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. ## Folger, R. and Cropanzano, R. (1998) Organizational justice and human resource management. Beverly Hills, CA: Sage. ## افجۀ، سید علی اکبر 1380، مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، انتشارات سمت.## Cheladurai. (2006) Human Resource Management in Sport and Recreation ## طالب پور، مهدی، 1387، مدیریّت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.## Olkkonen , M. E. & Lipponen , J. (2005). Relationships between organizational justice, identiWcation with organization and work unit, and group-related outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes. ## صابونچی، رضا، سیده فریدۀ هادوی و سید امیر احمد مظفری، 1387، تبیین فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی، پژوهش در علوم ورزشی.## حمیدی، مهرزاد، 1382، تبیین و تحلیل ارتباط ساختار سازمانی با تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان ارشد حوزۀ ستادی، طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی.## Greenberg, J. (1990) Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16, 399 -432## LIAO , W. C & TAI , W. T. (2006). Organizational justice, Mtivation to learn , and training outcomes. social behavior and personality. ## مرادی چالشتری، محمّد رضا، 1387، مدل‌سازی رابطۀ بین رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی ـ سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران.##