نقش قدرت دست و تغییرات سطح انگیختگی با گوش دادن به موسیقی محرّک و آرام‌بخش در عملکرد آزمون ثبات دست‌ ـ بازو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها


##Sage, George H. (1984) Motor Learning and Control: A Neuropsychological Approach. Publisher: William C Brown Pub. ## Fleishman, E. A. , (1967) Performance assessment based on an empirically derived task taxonomy. Human Factors, 9 (4), 349–366. ## Kaur. Gaganpreet, Sandhu. Shweta Shenoy and Sandh. Jaspal Singh (2007) Comparison of Arm -Hand Steadiness for Shooting Perfection in Armed Forces and Punjab PoliceKamla -Raj Anthropologist, 9 (4): 299 -304. ## Heyward, V. H. , Johannes -Ellis, S. M. and Romer, J. F. (1986)Gender differences in strength. Research Quarterly for Exercise and Sport, 57: 154- 159. ##  Clark, D. H. (1986) Sex differences in strength and fatigability. Research Quarterly for Exercise and Sport, vol 57. p 144- 149. ##  Hudgens, G. A. , Fatkin, L. T. , Billingsey, P. A. , Mazurczak, J. (1988) Hand steadiness: Effects of sex, menstrual phase, oral contraceptives, practice, and handgun weight. human factors ,30 (1) pp. 51- 60. ## Christopher, P. K. ,Valerie, J. R. , Jason, S. I. , Donna J. M. and Richard F. J. (1997): The Effect of Gender, Rifle Stock Length, and Rifle Weight on Military Marksmanship and Arm -Hand Steadiness. Technical Report -A737133. ## Laishram ,Delhila؛ Kumar ,ajender. Sandhu , Jaspal, (2008)effects of strength training and Jatamansi on reducing hand tremor in archers. Archivos Venezuelans de Farmacología y Terapéutica Volume 27. ## Lakie, M. ; Villagra, F. ; Bowman, I. ; Wilby , R. (1995) Shooting performance is related to forearm temperature and hand tremor size. Journal of Sports Sciences: Vol. 13 Issue 4. p. 313-320. ##  Reilly, T. and Scott, J. (1993) Effects of elevating blood alcohol levels on tasks related to dart throwing. Percept Mot Skills, 77 (1): 25 -26. ##  Borg, G. Sjoberg, H. Variation of hand steadiness with physical stress. (1981)Journal of Motor Behavior June: Vol. 13 Issue 2. p. 110 -116. ##  Yerkes,R. M. ,&Dodson,J. D. (1908)The relation of strength of stimulus to rapidity of habit formaton. Journal of comparative neurology and psychology. 18,459 - 482. ## Kerr jh,Yoshida H, Hirata C, Takai K, Yamazaki F, (1997)Effect on archery performance of met motivational state and felt arousal. Percept motor skills;84 (3 pt 1):28 -819## W. N. Kellogg. The effect of emotional excitement upon muscular steadiness. (1932) Journal of Experimental Psychology. Volume 15, Issue 2, Pages 142- 166. ## lee ,Melissa todd. B. A (2006)The effect of music and no music on pre -performance arousal ,perceptions of performance exertion and pain ,and evaluations of performance in high school track runners. p 10 -25. ## Karageorghis, C. I. Terry, P. C.  Lane, A. M. . (1999) Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: the Brunel Music Rating Inventory. 17:713- 724. ##. Wales,D (1986)"the effect of tempo and disposition in music on perceived exertion ,brain waves ,and mood during aerobic exercise". Thesis (M. S.) - -Pennsylvania State University. p66 -73. ## Laidlaw, D. H. , Kornatz, K. W. , Keen, D. A. , Suzuki, S. , Enoka, R. M. , (1999) Strength training improves the steadiness of slow lengthening contractions performed by old adults. Journal of Applied Physiology, 87 (5), pp. 1786 - 1795. ## Vinoth K. Ranganathan ,Vlodek Siemionow,Vinod Sahgal, Jing Z. Liu and Guang H. Yue. (2001) Skilled Finger Movement Exercise Improves Hand Function. Journal of Gerontology:MEDICAL SCIENCES. , Vol. 56A, No. 8, M518–M522. ## Gabrielsson, A. , & Lindström, E. (2001) The influence of musical structure on emotional## expression. In P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.), Music and emotion: Theory and research (pp. 223–248) New York: Oxford University Press. ## Krumhansl, C. L. (1997) An exploratory study of musical emotions and psychophysiology. Canadian Journal of Experimental Psychology, 51, 336–352. ## Peretz, I. (2001b) Music perception and recognition. In B. Rapp (Ed.), The Handbook of Cognitive Neuropsychology (pp. 521–540) Hove, UK: Psychology Press. ## Schmidt, L. A. , & Trainor, L. J. (2001) Frontal brain electrical activity (EEG) distinguishes valence and intensity of musical emotions. Cognition and Emotion, 15, 487–500. ## Sloboda, J. A. , & Juslin, P. N. (2001) Psychological perspectives on music and emotion. In P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.), Music and emotion: Theory and research (pp. 71–104) New York: Oxford University Press. ##. Thayer, J. F. , & Levenson, R. (1983) Effects of music on psycho physiological responses to a stressful film. Psycho musicology, 3, 44–54. ## Gabriela Husain, William forde Thompson, & E. G lenn Schulenburg (2002) Effects of Musical Tempo and Mode on Arousal, Mood and Spatial Abilities. Music Perception,Winter, Vol. 20, No. 2, 151–171. ##