تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان

کلیدواژه‌ها


##Andreassenc.s., ursine, H, Eriksen, it. R. (2007) the relationship between strong motivation to wink (workaholism) and health. Psychology, c and Health, 22, pp.615-629.## Anonymous.(2005). Burnout in texas Division 4A and 5A high Scholl athletic Trainers from a reversal theory perspective  vol .76 ,Issue. 1 ,pp. A 100 , 1 pp.## Atef, L (2006).Investing the rate of Isfahan surgeons and internists’ career breakdown and satisfaction. Journal of Research in Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Esfahan). issue 29, pp. 101-129.## Azizimoghadam, A (2008).Studying the relationship between schools’ organizational health and studied teachers’ career breakdown: Mahabad guidance schools in 1386-1387. Journal of Scientific Research in Shahed University. issue 36.## Beer – J, (1992), Burnout and stress, depression and self esteem of teacher syche.## Burke, R.J. Richardson, A.M.andmotrinussen, M. (2004) Workaholism among Norwegian  managers: work and wellbeing outcomes. Journal of organizational change, 17 ( 5 ) , 459.## Crunfeld, E,et,al (2000). Cancer care werhers in Ontario prevalence of burnout , job stress and job satisfaction , EMAJ : 163 ( 2 ) , 166-90.## Egly, A. H. and wood, w. (1999) The origins of sex differences in psychologist, vol. 54 p. 408 – 423.## Estephen p. Robbins (2001).Organizational Behavior.translated Ali parsyan. Mohammad Erabi, Tehran .Viraish Press.## Fong. D.B SEM, Y-D, 1 (1994). Junior college vocational teachers Burnout causes and coping strategies, Educational Research In formation, 2. pp( 73).## Friesen, Dovid, plokop, G.M, carros, Tames, C (1998). why burnout ? Educational Research Quarterly. Vol 12 (3) 441 – 445.## Ghadimimoghadam,M M. HosseiniTabatabaei, F (2006) The prevalence of career burnout of education and training organization’s staff and teachers and its relation to sex, education and geographical location. Psychological Research, Volume 9, Issue 1 and 2.## Harpaz. Raphael, snir (2003) workaholism. its definition and nature. Ltuman Relations , 56,3,29,2 – 320 .## Hellosoy, Gronhayg, k, kuitaslein , o (2000) Burnout cincepluul issues and empirical findings , Scandinavian. journal of management p.1E.## Khakpour, R. Birashk, B (1998). Investigating the rate of prevalence of career burnout syndrome in counselors and psychotherapists. Journal of Andeshe and Raftar. Fourth year. Issue 3. pp 14-22. ## Lutfi , H(2011).Relationship between work addiction and life quality of women physical education teachers of Kermanshah. Master's thesis, Payam Noor University of Tehran.## Maslach, c ,jackson , s , 8 Leiter. M. (1996) The maslach  Burnout Inventory (Brded). Mountain view , CA : consul binge psychologists press .## Maslach. c. schanfeli , w. B, 8 Liter, m.p. (2001), job burnout. Annual Review of psychology, 52 , 3 , 7 – 422.## Mohammad ,Sh (2007).The comparison of Mechanism so coping, career burnout and mental health among teachers in Iran and India. Journal of Educational Innovation, Fifth Year, Issue 16, pp.97-60.## O ats, w. (1971). confessions of a workaholic: the facts about work Addiction world publishing, new York. .## Ramezaninezhad , R. poursoltanizarandi,H. Hosseininiya,S (2009). The relationship between organizational climate of schools and physical education teachers’ career breakdown. sport management, Issue 1.pp 225-235. ## Rassel D.W. altmaier, E. van velsen, D. (1987) job relate stress, social support and burnout among classroom teachers,. Journal of applied psychology , 72 , 269 – 274.## Raymond T, Lee, (2006) Examination of managerial burnout ,journal of organizational behavior  vol 17,PP 3-20.## Raymond T,Lee, Blake E ,Ashofort.(2006). Afyurther  Examination of managerial burnout ,journal of organizational behavior  vol 17,PP 3-20 .Res. Q .Exer .support.## Saberi, H.Marveji ,S A. nasie,J (2007).Studying the related factors of Kashan schools’ teachers career breakdown. joyous Quarterly, Year 4, Issue 1, pp. 50-41.## Scott. k.s, moore, k.s. and miceli, m.p. (1997). An exploration of the meaning and consequences of work holism, Human Relations, vol. 50, No 3, pp: 287 – 314. ## Spence & Robbins, A.S. (1992). workaholism definition, measurement and preliminary result. journal of personality Assessment. vol 58. No. 1 ,pp : 160-178.## Talkhabi, A (2010).Studying the relationship between work addiction and work life quality of physical education professors of the country. Master's thesis. Bu Ali Sina university.## Taris, T.W. schanfel, (2006). workaholism the retherlands: measurement and implications for job strain and work – nan work conflict. Applied psychology: An International Review, 54 , p:37 – 6 0.## Westman, m. (2006). crossver of stress and strain in the work family can text. in F. jones, R.J burke. m. western (Eds), work Life balance :a psychological perspective. East Sussex, uk: psychology press. ## Wilmar B. schafeli, (2008) work a holism, Burnout, and work Engagement: Three of kind or Three Different kinds of Employees well – being? 173 – 203. ##