تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشگاه اصفهان

چکیده

رسول یاعلی، دکتر عباس بهرام، دکتر احمد فرخی، دکتر احمدرضا موحدی
 
مقدّمه و هدف: از منظری می­توان گفت مراحل مختلف یک مهارت ورزشی نیازمند ظرفیّت متفاوتی از محدوده­ی توجّه انسان است که این موضوع در مهارت­های ورزشی متفاوت متغیّر است.
هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان نیاز به توجّه در مراحل مختلف مهارت اسمش بدمینتون است.
روش­شناسی: 22 ورزشکار بدمینتون ماهر دارای سابقه­ی بازی در لیگ برتر یا لیگ دسته یک و یا ورزشکاران کنونی تیم ملّی، از دو گروه سنّی نوجوانان و جوانان و به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. (mean=15.5, SD=1.69) پس از آزمون صحت اجرای مهارت اسمش، آزمودنی­ها به تکلیف کاوش شنیداری کلامی همزمان با اجرای اسمش در 3 مرحله پاسخ دادند. هر فرد 9 بار آزمون اسمش را اجرا کرد که در هر کدام از 3 مرحله­ی اجرای مهارت اسمش 3 بار مورد سنجش تکلیف کاوش قرار گرفت.
یافته­ها: تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری نشان داد که تفاوت معنا داری بین نمره­های آزمون اوّلیّه اسمش با نمره­های اسمش در 9 بار اجرای بعدی وجود ندارد (P>0.05). هم چنین مقایسه­ی میانگین نمره­های آزمون کاوش در 3 مرحله­ی اجرای اسمش آشکار کرد  مرحله­ی دوم مهارت اسمش دارای تفاوت معناداری با دو مرحله­ی دیگر دارد (Pنتیجه­گیری: براساس نتایج این تحقیق نیاز توجّهی مرحله­ی دوم مهارت اسمش (مرحله­ی حرکت راکت به سمت توپ و ضربه به توپ در بالای سر) بیشتر از مراحل دیگر است و به نظر می­رسد هر گونه اضافه بار توجّهی در این مرحله ممکن است به تخریب مهارت منجر شود.
 

 

کلیدواژه‌ها


##James, W. (1890). The principles of psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press.##Pashler, H., Johnston, J. C., & Ruthruff, E. (2001). Attention and performance. Annual Review Psychology, 52, 629-651.##Hazeltine. E., Ruthruf, E., & Remington, R. W. (2006). The role of input and output modality pairings in dual-task performance: evidence for content-dependent central interference. Cognitive psychology, 52, 291-345##Styles, E. A. (2006). The psychology of attention (2nd ed). Hove, UK: Psychology Press.##Kahneman, D. (1973). Attention and effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.##Bourke, P. A., Duncan, J., & Nimmo-Smith, I. (1996). A general factor in dual-task performance decrement. The QuarterlyJournal of Experimental Psychology, 49A, 525–545.##Prezuhy, A. M., & Etnier, J. L. (2001). Attentional patterns of horseshoe pitchers at two levels of task difficulty. ResearchQuarterly for Exercise and Sport, 72, 293–298.##Castiello, U., & Umilta, C. (1988). Temporal dimensions of mental effort in different sports. International Journal ofSport Psychology, 19, 199–210.##Price, J., Gill, D. L., Etnier, J. & Kornatz, K. (2009). Accuracy of free throw shooting during dual-task performance: Implication of attentional disruption on performance. Research Quarterly forExercise and Sport, 80, 718-726.##Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2004). Time course of attention and decision making during a volleyball set. Research Quarterlyfor Exercise and Sport, 75, 102–106.##Rose, D. J., & Christina, R. W. (1990). Attention demands of precision pistol shooting as a function of skill level. ResearchQuarterly for Exercise and Sport, 61, 111–113.##Maddahi, M. (1389). Teaching badminton skills. Badminton Federation of Islamic Republic of Iran, first edition.##Pashler, H. (1998). Attention (1st ed). ). Hove, UK: Psychology Press.##Schmidt, R. A., & Lee. T. D. (2005). Motor Control And Learning: A Behavioral Emphasis, Human Kinetics, 5th edition.##Czech, D. R., Ploszay, A., & Burke, K. L. (2004). An examination of the maintenance of preshot routines in basketball free throw shooting. Journal of Sport Behavior, 27(4), 323-329.##Wrisberg, C. A., & Pein, R. L. (1992). The preshot interval and free throw shooting accuracy: An exploratory investigation. The Sport Psychologist, 6, 14-23.##Carr, B. M. (2010). Examining the time course of attention in a soccer kick using a dual-task paradigm. Unpublished Master Dissertation: University of North Carolina at Greensboro.##Moore, W. E. (1986). Covert-overt service routines: The effects of a service routine training program on elite tennis players. Unpublished doctoral dissertation: University of Virginia.##McCann, P., Lavallee, D., & Lavallee, R. M. (2001). The effect of preshot routines on golf wedge shot performance. European Journal of Sport Science, 1, 1-10.##Boutcher, S. H., & Crews, D. J. (1987). The effect of preshot attentional routine on a well-learned skill. International Journal of Sport Psychology, 18, 30-39.##Land, M. F., & McLeod, P. (2000). From eye movements to actions: How batsmen hit the ball. Nature Neuroscience, 3, 1340-1345.##Whiting, H. T. (1970). An operational analysis of a continuous ball throwing and catching task. Ergonomics, 13, 440-454..##Levy, J., & Pashler, H. (2001). Is dual-task slowing instruction dependent. Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance, 27, 862-869.##Hazeltine, E., Teague, D., & Ivry, R. B. (2002). Simultaneous dual-task performance reveals parallel response selection after practice. Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance, 28. 527-545.##Schumacher, E. H., Seymour, T. L., Glass, J. M., Fencsik, D. E., Lauber, E. J., Kieras, D. E., & Meyer, D. E. (2001). Virtually perfect time sharing in dual-task performance: Uncorking the central cognitive bottleneck, Psychological Science, 12(2), 101-108.##