سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانة شهر قم به ورزش و فعالیت های جسمانی (سلامت شهری، توسعة پایدار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

چکیده

دکتر صدیقه لطفی، علی مهدی، معصومه مهدوی بهنمیری
 
مقدمه  و هداف: امروزه جوامع به سلامت و بهره­مندی از شاخص‌های مختلف آن، به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی اهمیت می­دهند و تمام حکومت­ها و دولت‌ها نیز موظف به تأمین سلامت شهروندان می‌باشند. آگاهی در باره  فعالیت­های مختلف جسمانی با توجه به شهرنشینی روزافزون، زندگی ماشینی و کم تحرکی که به روند غالب کشورها بویژه جوامع درحال توسعه است، از اهمیت بسیاری جهت رسیدن به توسعة پایدار برخوردار شده است. در عصر معاصر شهر و زندگی شهری زمینه ساز بسیاری از امراض عمومی است که تنها با برنامه ریزی در فضای فیزیکی شهرها می توان پرهیز نمود. از این­رو مقالة حاضر با علم به مسائل مذکور، به مطالعة گرایش شهروندان مناطق چهارگانة شهرقم به ورزش و فعالیت­های جسمانی پرداخته است.
روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه­ای بوده و جمع­آوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه­ای و پژوهش میدانی انجام گرفت. همچنین جهت تحلیل داده­های اخذ شده از مطالعات میدانی، از نرم­ افزار SPSS و جهت بررسی و اثبات وجود رابطه و همبستگی میان متغیرها از آزمون تحلیل واریانسANOVA، آزمون توکی(Tukey) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج آن نشان می­دهد که تفاوت معنی­داری میان مناطق مورد بررسی از حیث گرایش به ورزش و فعالیت­های جسمانی به­لحاظ تفاوت در ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه­ای و... وجود دارد. بطوری­که شهروندان مناطق1و 4 از شرایط به­مراتب بهتری در زمینة توجه و گرایش به ورزش و تحرک بدنی نسبت به شهروندان مناطق 2 و3  برخوردارند.
نتیجه‌گیری: بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد و میزان تمایل شان به انجام فعالیت های فیزیکی همبستگی مستقیمی وجود دارد بطوریکه در مناطق با درآمد بیشتر تمایل به فعایت های جسمانی بیشتر است در حالیکه در مناطق فقیر تر این تمایل کمتر می گردد. لذا می توان به این نتیجه گیری رسید که در مناطق فقیر تر نیاز به اختصاص منابع مالی برای بهبود  امکانات ورزش همگانی وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


##Habib, Z. Mahfoud, M. Fawaz, S.H. Basma, and J.S. Yeretzian (2009), Housing quality and ill health in a disadvantaged urban community , journal homepage: pp. 174-181.##Horton, Richard (2009), Global science and social movements: towards a rational politics of global health, www .Elsevier .com, pp. 26-30 .## Shahtahmasbi, E; Gholamalizadeh, A and Shamsollahi, S (1390) Survey and coparing the relative efficiency of provinces in the macro management of soprt during the Third plan and the early years of Fouth plan, Journal of Research in Sport Sciences, pp: 89-104.## Jamat, K and Ihsani, M (1390) The direct and indirect financial support of sport in Iran, Journal of Research in sport sciences, : 57-72## Katbi, F; Farahani, A and Aghayari, A (1390) studing the seftey status of sport places in universities of Yazd, Journal of sport Sciences, pp: 27-38. ## Shabani, A; Ghafori, F and Honari, H (1390) Investigating the problems of public sport in Iran, Journal of Research in sport sciences, PP: 13-26.## Kerzik, K  and Joe P (1388) A guildline for planners in sustainable development, Translated into Farsi by: Amiriyan, Sohrab and Hataminejad, H . Charkh Niloofari publication, 1st edition. Mashhad.## Vearey, Joanna, Ingrid Palmary, Liz Thomas b, Lorena Nunez, Scott Drimie (2010),Urban health in Johannesburg: The importance of place in understanding intra-urban inequalities in a context of migration and HIV,journal homepage:www .elsevier. com/ locate/ health place, pp. 694- 702 www.salamat.ir## Asthana Sheena(1998),Variation in Poverty and Health Between Slum Settlement: Contadictiory Findings From Visakhapantnam, India,www.Elsevier.com,Vol.40.No2,pp .177-188 .##  Holzweher, M. (2002), Sport for all as a social change and fitness development, Institute of sport science, Vienna  University , Australia.## Pereira j. & Eduardo Blanco (2002), in search and of Institutional and Local Model of Sport for all, Rutledge, London.## Frye,Victoria, Sara Putnama and Patricia O,Campo(2008), Whither gender in urban health?Journal Health & Place 14, Health & Place 14, pp. 616- 622 .## Amini, N; Yadollahzadeh, H and  Inanloo, S (1385) Ranking the health of Iran's Provinces, (Quarterly Research of Social Welfare, (20) 5, pp: 27-48.## Sam Aram, E and Amini Yakhdani, M (1388) Stududying the health status of female head of household under the support of welfare Organization, Qum. Quarterly of Shia women, 6(21) pp: 134-160.## Sport England (2004), sport England highlights Physical Activity as key to delivering a healthier nation . ## Council of Europe (2005), European Sport for All charter. Available on: www.coe.int## Curvy, Leslie, Minh, Luong, Harlan M. Krumholz, John Gaddis, Paul Kennedy, Stephen Rulisa, Lauren Taylor, Elizabeth H.Bradley(2010), Achieving large ends with limited means:grand strategy in global health, www.Elsevier.com, pp. 82-86 .## Ngoasong, Michael Zisuh(2009),The emergence of global health partnerships as facilitators of access to medication in Africa:A narrative policy analysis,www .Elsevier.com, pp.949-556 .## Yiengprugsawan,Vasoontara, Gordon A.Carmichael, LynetteL-YLim, am-ang Seubsman AdrianC.Sleigh(2010), Has universal health insurance reduced socio- economic inequalities inurban and rural health service usein Thailand?PP.1030-1037 .## Qareh, M (1383) The status of public sport and its comparison with selected countries of world, PhD disertation, University of Tarbiat Moallem. Tehran.## Kantoma, M. et al(2010) Physical activity, emotional and behavioral problems, maternal education and self-reported educational performance of adolescents, Health Education Journal.## Sabbaq, S; Rahimi, Q and Sameti, M (1390) Determining the place of sport in the housholdes of Isfahan city, Journal of Research in Sport Sciences, PP: 105-118.## Ramazani Khalilabadi, G (1373) investigating the motivations of people attending## Shafiei, M (1373) survey ing the socio-economic status of attending people in public sport of Tehran, MA diseretation, University of Tehran. in public sport in Tehran city, MA dissertation, University of Tarbiat Moallem. Tehran.## Attarzadeh Hosaini, M and Sohrabi, M (1386) Describing the tendancy of Mashhad citizens to physical excecises. Quarterly of Olampic , 15, first year.## Kashef, M (1379) Investigating the status of public sport in Iran and recommendation for its development, Fourth national conference on physical edication and sport sciences, Guilan University.## King MB, Whiple Rh, Groman CA.(2003) Performance Enhancment Progect: Improving Physical Performance in older person, Arc.Phs.Med Rehabi, 83(12): 1060-1069.## Trudeau, F; Shepherd, R.J(2010) Relationship of physical activity to brain health and the academic performance of school children, Lifestyle Medicine Journal.## Gillin sky, B.S; Nicole ,J(2010) Physical Activity and Self- Regulatory Capabilities: Examining Relationship  with  Academic  Self  –  Efficacy  And  Academic  Outcomes,  A Dissertation In Educational Psychology, Texas Tech University.## Chomitz,  Slining,  et  al  (2009).  Is  There  a  Relationship  Between  Physical  Fitness  and Academic Achievement? Positive Results from Public School Children in the Northeastern United States, Journal of School Health. ## Hamidi, M; Razavi,  .M. H; Amir nejad, S, Shafi zadeheh, Sh and Poor fard, N (1389) Expression Strategy of Iran Sport Tourism. Journal of Sport Sciences; Sport Management &Behaviour Movement.Vol. 6/No. 12. Pp51-69.## Farid, Y (1368) Geography and Urbanism, Tabriz University Press.## Organisation of Housing and urban development of Qum (1377) A study of housing indexes, population, migration and shanties in Qum township.## Tzoulas, Konstantinos, Kalevi Korpela ,Stephen Venn,Vesa Yli -Pelkonen, Aleksandra Ka´zmierczak, Jari Niemela, Philip James (2007),Promoting Ecosystem and Human Health in Urban Areas Using Green Infrastructure: A Literature Review, www.Sciencedirec t.com ,pp. 167-178 .##Mahdi, A (1390) Investigating the health and accessibility status of Shadghikhan area in Qum. Unpublished MA dissertation. University of Tehran.##