تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه خلیج فارس

چکیده

معصومه کلاته سیفری، دکتر هاشم کوزه‌چیان، دکتر محمد احسانی، دکتر سید یعقوب حسینی
چکیده
مقدمه وهدف: هدف از این تحقیق تعیین اثر انگیزش بر تمایل به ادامه‌ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی کلان شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینه‌یابی و به صورت میدانی اجرا شد.
روش شناسی: جامعه تحقیق، کلیه داوطلبان انجمنهای ورزش دانشجویی دانشگاههای آموزش عالی کلان شهر تهران بود(n=550). به منظور نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد و برای تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده گردید و از 286 نفر اطلاعات جمعآوری شد. به منظور جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش (MVFIS)، پرسشنامه تمایل به ادامهی همکاری داوطلبی (ICQ) و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک استفاده شد. از آمار توصیفی و مدلیابی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار AMOS/18 برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که انگیزش با ضریب مسیر(1) بر تمایل به ادامه همکاری داوطلبان اثرگذار است.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی انگیزش نقش مهمی در حفظ داوطلبان ورزش دانشجویی دارد.
 
 

 
 

کلیدواژه‌ها


##Andam, R. (2009). The survey motivation & barriers factors in universities’ sport agents. Ph.  D dissertation. Gilan University.##Cuskelly, G. (2004). Volunteer retention in community sport organizations. European Sport Management Quarterly, 4(3), 59-76.##Han, K. (2007). Motivation and commitment of volunteer in a marathon running event. The Florida state university.##Da´vila, M.L. (2008). Abandono del voluntariado. Tasas de abandono y causas ma´s frecuentes [Turnover of volunteers. Rates and causes]. Communication e Ciudadanı´a, 5, 1–13.##Da´vila, M.L., & Chaco´n, F. (2007). Prediction of longevity of volunteer service: A basic alternative proposal. Spanish Journal of Psychology, 10(1) 115–121.##El Nasser, H. (1997). Overworked, overstressed: Who has time to volunteer? USA Today, pp. 01.A.##Inglis, S.; Danylchuk, K.E.; & Pastore, D. (1996). Understanding retention factors in coaching and athletic management positions. Journal of Sport Management, 10, 237-249.##Turner, B. A., & Chelladurai, C. (2005). Organizational and occupational commitment, intention to leave, and perceived performance of intercollegiate coaches. Journal of Sport Management, 19, 193-211.##Omidi, A.; Safari, S. & Eskandari. E. (2010). Human resource management in Olympic sport organizations. Translate. Tehran. Bamdad ketab publish.##Gidron, B.( 1985). Prediction of retention and turnover among service volunteer workers. Journal of Social Service Research, vol. 8, pp. 1-16.##Mesch. D.J.; Tschirhart. M.; Perry. J.L. & Le. G.(1998(. Alturists or Egoists? Retention in stipend service. Nonprofit Management and Leadership, vol. 9, no. 1, pp. 3-21.##Clary, E.G.; Snyder, M. )1999.( ‘The motivations to volunteer: theoretical and practical considerations’, Current Directions in Psychological Science, vol. 8, no. 5, pp. 156-59.##Kim, M.; James J.; Zhang, L and Connaughton, D. (2009). Modification of the Volunteer Functions Inventory for application in youth sports. Sport Management Review.##Clary, E.G.; Snyder, M.; Ridge, R.D.; Copelande, J.; Stukas, A.A. and Haugen, J. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1516-1530.##Cuskelly, G.; Hoye, R. & Auld, C. (2006). Working with Volunteers in Sport: Theory and Practice, London: Rotlege.##Omoto, A.M. & Snyder, M. (1995). Sustained helping without obligation: Motivation, longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 671–686.##Lammers, J. C. (1991). Attitudes, motives and demographic predictors of volunteer commitment and service duration. Journal of Social Service Research, vol. 14, pp. 125-40.##Azjen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior.New York: Springer.##Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood-Cliffs. New York: Prentice-Hall.##Greenslade, J.H. & White, K.M. (2005). The prediction of above-average participation in volunteerism: A test of the Theory of Planned Behavior and the Volunteers Functions Inventory in older Australian adults. The Journal of Social Psychology, 145(2), 155–172.##Miller, L.E., Powell, G.N., & Seltzer, J. (1990). Determinants of turnover among volunteers. Human Relations, 43(9), 901–917.##Vecina, M.L. (2001). Factores psicosociales que influyen en la permanencia del voluntariado [Factors affecting sustained volunteerism]. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.##Hamm, S. & MacLean, J. (2007). Volunteerism at Sporting Special Events: A Comparative Study. North American Society for Sport Management Conference, (pp. 90-91). Ft. Lauderdale, Florida.##Farrell, J.M.; Johnston, M. E. & Twynam, G. D.) 1998). Volunteer motivation, satisfaction, and management at an elite sporting competition. Journal of Sport Management, vol. 12, pp. 288-300.##Moharam zade, M. & Afrozesh, M. S. (2009). The survey Motivation factors volunteer resources in university sports. Pazhohesh dar Olome varzeshi. No 19, pp 143-156.##Hallmann K.; Gesine, H. (2012). Determinants of volunteer motivation and their impact on future voluntary engagement: A comparison of volunteer's motivation at sport events in equestrian and handball. International Journal of Event and Festival Management, Vol. 3 Issu: 3 pp. 272 – 291.##Hidalgo, M., & Moreno, P. (2009). Organizational Socialization of volunteers: The effect on their intention to remain. Journal of Community Psychology, 37(5), 594-601.##