بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

علی وفایی مقدم،فرزام فرزان، مصطفی افشاری
مقدمه و هدف: با در نظرگرفتن فواید فعالیت­های ورزشی، باید سعی در گسترش ورزش در اقشار جامعه کرد. به همین دلیل این تحقیق قصد دارد علل بی رغبتی به فعالیت­های ورزشی در بین فرهنگیان استان مازندران را با تاکید بر محدودیت­ها که شامل متغیر­های ویژگی­های شخصی، علل سوق دهنده و موانع بازدارنده از یک طرف و جذابیت فعالیت­ها از طرف دیگر، شناسایی و اولویت­بندی کند و همچنین ارتباط این عوامل را با متغیرهای جمعیت شناختی مشخص کند.
روش­شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق، فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد 750 نفرحجم نمونه انتخاب شدند (41783 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق ساخته بود که به صورت خوشه­ای- طبقه­ای توزیع شد. یافته­های حاصل از تحقیق با استفاده از آزمون اسپیرمن، پیرسون، آزمون t، آزمون کروسکال والیس و آزمون رتبه­ای فریدمن استخراج شده است.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که ویژگی­های شخصی با652/0rho= ، عوامل سوق دهنده محیطی با 723/0rho= و همچنین موانع بازدارنده با688/0 =  rhoدرسطح معناداری01/0>p و دو طرفه با عدم رغبت، ارتباط دارند ولی جذابیت فعالیت­های ورزشی با287/0=rho درسطح معناداری01/0>p ارتباطی با بی­رغبتی ندارد. در ضمن با آزمون رتبه­ای فریدمن مشخص گردید که موانع بازدارنده با میانگین رتبه­ی 55/2، عوامل سوق دهنده­ی محیطی با میانگین رتبه­ی11/2 و ویژگی­های شخصی با میانگین رتبه­ی67/1  به ترتیب در اولویت قرار گرفتند. در ضمن از بین متغیرهای جمعیت شناختی، سن و جنسیت با عوامل بی­رغبتی ارتباط داشتند.  
 بحث و نتیجه­گیری: با توجه به ارتباط بیشتر محدودیت­های بیرونی بر محدودیت­های درونی در بی­رغبتی افراد، پیشنهاد می­شود که دست اندرکاران و مدیران ورزشی، بیشتر تمرکز خود را برای رفع محدودیت­­­­های بیرونی که از مشارکت افراد ممانعت می­کنند، قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها


##Hemayattalab, R. (2009). The disinterest toward sport for all through attitudes of high school students in towns of Tehran province. The research in the education.Tehran, Iran. ##Services, -. A. D. o. H. (2011). Mental Health & Physical Activity,.  Quarterly Health Initiative.www.azdhs.gov/bhs/qhi. ## Kashef, M. M., & Ashraqi, H. (2007). Economic effects of sport for all development in West Azarbaijan,. 2ed congress of national sport management. Shiraz, Iran. ##Kafi, B. (2006). The attitudes towards human resource,. Tehran: Farazandish-e-Sabz press, Iran. ##Campbell, r. B. (1991). An Interactivist Approach”,Types of Constraints on Development,. Department of Psychology Chandler-Ullmann Hall , Lehigh University. ##Garry, C. E., D. (2004). POSSIBILITY OF REFINING THE HIERARCHICAL MODEL OF LEISURE CONSTRAINTS THROUGH CROSSCULTURAL RESEARCH,. Proceedings of the 2003 Northeastern Recreation Research Symposium,, 338-344. ##Masaheb, G. H. (2001). Persian encyclopedia, T. J.-s. c. o. p. books (Ed.)   ##Gao, Z. (2009). Students’motivation, engagement, satisfaction, and Ccardiorespiratory fitness in physical education. Journal of applied sport psychology,, 21, , 102-115. ##Maureen, R. W. (2000). Motivating Kids in Physical Activity,. President’s Council on Physical Fitness and Sports research digest,, Series 3,(11), 27-39. ##Schiefele, U. (1991). Interest,learning and motivation,. Educational psychologist,, 26(3&4),, 299-323. ##Ang, C. B., Sh. (2004). Goals, interest, outside-school activity and learning, Learning and Individual Differences,. A web of achieving in physical education,, 14,, 169–182. ##Glassman, M. (2001). Dewey and Vygotsky: Society, Experience, and Inquiry in Educational Practice,. Educational Researcher,, 30,, 3–14. ##Gao-Balch, Y. P., L. Yamaguchi,M. (2011). Gao-Balch,Y Privett,L. Yamaguchi,M. International Journal of Medicine and Medical Sciences,, 3(6),, 164-169. ##Glanz, k. B., b. (2010). The Role of Behavioral Science Theory in Development and Implementation of Public  Health Interventions,. Annual Review of Public Health,, 31,, 399– 418. Categories, -. h. e. w. o. w. i. p. t. T. m. o.  ##Zwicker, V. S., A. Alfonzo, Ch. (2011). Theory of Reasoned Action,Theory of Planned Behaviour, and Integrated Behavioural Model,. Health Promotion Strategies. , 8, 125-225. ##vaeze mosavi, s., m and mosayyebi, f. (1387). sport psychology, 93. ##Davidson, Z. S.-K., A. P.J. Veugelers,l. (2010). Neighborhood determinants of self-efficacy, physical activity, and body weights among Canadian children,. Health & Place, , 16 , , 567–572.##Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: an agentic prespective,. Department of psycology ,Stanford university. ##Rabinz, a. (2003). organization behavioral fundemental m. a. ali parsian (Ed.) (pp. 235).  ##Naderian, M., Zolaktaf, V., & Moshkelgosha, E. . (2007). The barriers of female participaton in sport focused on motivation,. Movement siences and sport, , 1,, 145-154. ##Reger, b. C. l. S., h. Bauman,a. Wootan,m. Middlestadt,s. (2002). Wheeling Walks: A Community Campaign Using Paid Media to Encourage Walking Among Sedentary Older Adults,. Preventive Medicine,, 35,(3,), 285-292. ## Naderian, M., Zolaktaf, V., & Moshkelgosha, E. (2007). The barriers of female participaton in sport focused on motivation,. Movement siences and sport,, 1,(13,), 145-154. ##Motamedin, M., Madadi, B., & Asgarian, F. . (2009). The study of the interest and disinterest causes of Tabrizian citizens about sport for all. Research in management,, 23, 68-97. ##Kashkar, S., & Ehsani, M (2007). The inhibiting factors of recreation sport among the females in Tehran: Individual characterisics. . The female studies,, 2,, 113-134. ## YuetMing, l. (2010). Constraints and motivations for physical activity participation in sedentary working people in HongKong,. Baptist university library,libproject.hkbu.edu.hk/trsimage.   ## Jenkins, s. (2010). Identify the barriers to cultural participation and the needs of resident of birmangham,. Ecotec research and consulting ltd Vincent house,, 3, 17-29. ## Hamidi.H, R. M. H., Amirnejad.S,Shafi zadeh.Sh, Fazli darzi. A. . (2010). Expression strategy of iran sport tourism,. journal of sport management&behavior movement,University of Mazandaran,, 6,(12), 27-36. ##