بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

فخرالسادات نصیری ولیک بنی، غلام رضا شعبانی بهار، مریم گیلانی، اصغر اسکندری
مقدمه و هدف: هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روان شناسان بوده و در طول تاریخچه ی روان شناسی، تلاش بر این بوده است که ماهیت هوش، انواع آن، تغییرپذیری آن.... مورد بررسی قرارگیرد. امروزه در محیط کسب وکار بازار جهانی، هوش فرهنگی و هوش اجتماعی اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقّی می‌شود زیرا کاربرد این دو، شیوه‌ای از اندیشیدن، ارتباطات و عمل را به مدیران و کارکنان آموزش می‌دهد که آنان بتوانند در هر بستر فرهنگی، به گونه‌ای اثربخش‌تر عمل کنند. هدف پژوهش بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست مولفه های سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(149نفر) شهرستان های استان همدان تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 105 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرداوری داده ها از سه پرسشنامه هوش اجتماعی، هوش فرهنگی، و پرسشنامه سازمان یاددهنده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل: ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt  برای گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد؛ بین هوش اجتماعی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان رابطه مثبت و معنادار در سطح 5% وجود دارد. همچنین بین هوش فرهنگی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده رابطه منفی و معنادار در سطح 5% وجود دارد. در بررسی تاثیر هوش اجتماعی کارکنان بر میزان کاربست سازمان یاددهنده یافته ها نشان داد که میزان کاربست سازمان یاددهنده در نمونه ها با توجه به میزان آگاهی های اجتماعی کارکنان قابل پیش‌بینی است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون می توان میزان کاربست سازمان یاددهنده را با توجه به میزان دانش هوش فرهنگی کارکنان پیش‌بینی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


##Rezaei, A. & Khalil Zadeh, A. (2009). The relationship between manager's social intelligence and job satisfaction of school teachers, Journal of Educational Sciences. No 7 , p: 121-145.## Zamani, G. Tabarsia, M. (2009). Cultural Intelligence Competency new managers, tadbir Journal, No. 213, p: 49-53.##Earley P.C. & Ang S.(2003).Cultural intelligence: Individual interactions across cultures, Stanford Business Books, Stanford, CA.p.47.## Gholipour, A. (2010). To learn from the learning organization, tadbir Journal, www.aftabir.com## Dogan. T.M. Citin ،B. (2009). The validity ،reliabity and factorial structure of the Turkish version of the tromso social intelligence scale. Educational sciences: Theory & Practice, No.9 ،P:709-720.## Bvuzan, T. (2005), Social genius, power, Translate Hurizad Salehi, The main language of 1997, Tehran: Publication of the bridge. ##Mohammadian. H. Abadi, A.(2006). The relationship between emotional intelligence and social intelligence, Proceedings of Articles in the Second Congress of Psychology, Publications of the Esfahan University, p. 31.## Nijholt, A., Stock, O. & Nishida, T. (2009). Social intelligence design in ambient intelligence. AI & Soc, 24:1-3.## Mehrabi, M; Shurzadh, b, Amiir tymuory.sh. (2007). Social intelligence, Articles   Proceedings of the students, p79.  ## Barnes, M.L, & Sternberg, R.J. (1989). Social Intelligence and Decoding of Nonverbal Cues, Intelligence, 13, 263-287. ## Ford, M.E. & Tisak, M.S. (1983). A Further Search for Social Intelligence, Journal of Educational Psychology, No75, P: 196-206.## Keating, D. P. (1978). A Search for Social Intelligence, Journal of Educational Psychology, No 70, P: 218-223.## Rezai, A. (2009). investigated Factor structure and reliability of the Persian version Social Intelligence Scale, Journal of Psychology, University of Tabriz, in the fifth (Fifth year).No. 20.p4.## Abzry, M. Etebarian, A.  Khani, A. (2010). Effects of cultural intelligence on team effectiveness, Journal of change management. Second Year, No. 4.P:23-40. ## Earley P.C & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: indivisual interactions across cultures. Stanford, CA. Stanford Business Books.## Earley P.C & Mosakowfski. (2004). Cultural Intelligence; Harvard Business Review, October, p: 13-25.## Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence. Group Organization and Management, 31(1), 100-123. ## Thomas D, C. Inkson, K. (2005). Cultural Intelligence: People Skills for a Global Work palace, consulting to Management, vol 16, No.1, march. ## Ahmadi, A. (2011). Religious attitudes and cultural intelligence. Journal knowledge twentieth year, No16, P: 7138-123.    ##. Esmaili, R. Nikbakht, M. (2009). The role of cultural intelligence in organizational leadership and management, According to Dong and Gibson2007, Journal of ehyae, P: 27-21.## Tichy, N. & Cohen, E. (1998). The teaching organization, Training and Development. Vol.52. Iss7. P: 26.## Tichy, N. & Cohen, E. (2002). Leadership engine: How winning companies build leaders at every level .New York: Harper Business.## Mhmdabady Zare, H. Said Rajaie, H. Molavi, K. (2010). Investigated of Using component of the trainer Organization in Public universities in the country, Journal of Applied Sociology, Year 21 - No.21. P: 33-50.  ## Wilyams, p. (2002). The paradox of power, New York: warner Books.## Tichy, N. & Sherman, S. (2005), Control Your Destiny or someone Else New York: Harper Collins Publisher, Inc.## Sparks, D. (2005). An example of a Teachable Point of view, Journal of Stat Development, Oxford: spring .Vol.26.## Purtakdust, H.S. (2004). Relative measure of disability in writing and the relationship between intelligence and social behavior Students at Tehran city, Islamic Azad University, Tehran Central Department of Psychology, Master's thesis. ## Moshabeki, A. Tizro, A. (2009). The effect of emotional intelligence and cultural intelligence on leadership success the directors of nonprofit organizations inIran. Journal of Entrepreneurship Development, Third Year, No. 12. P: 2.## Earley,P.C.,& Peterson,R.S. (2004).The elusive cultural chameleon: Cultural intelligence as a new approach to intercultural training for the global manager, Academy of Management Learning and Education, Vol. 3, No.1, pp 100– 115.## Beyc Khakhyan, Y. (2009). The relationship between cultural intelligence and mapna leadership styles, MSc Thesis, School of Management, Islamic Azad University, Tehran South Branch.## Ghaffari, J. (2009). The relationship between emotional intelligence and performance on the cultural huzeh seminary school administrators, MSc Thesis, School of Management, Islamic Azad University Central Tehran. ## Loutans, F. H. (۲۰۰۰). International management .McGraw-Hill. P:400.## Al-Badawi, A. Shafai, R. (2002). Introduction to methods of creating a learning organization inIran, Journal of Knowledge Management, No57. P:5-25.## Gardner, Q. & Rivac, M. A. (2007). Happiness Searching, translation: Shadnzr,neda, Tehran: afraz Publication. ## Noraniy, M. Saey, E. (2009). Tthe effect of emotional intelligence on academic performance of faculty members, Journal of Behavioral Sciences, p: 183-155. From site www.sid. Ir.##. Yazdekhasti, .E, A. (2010). Relationship between cultural contact and cultural intelligence analysis of the experimental and theoretical, Journal of Cultural Studies, Volume4, Number 2, Summer.No90. P: 162-132.## Zare, M.H. (2008). Evaluation of the application whit Using component of the trainer Organization in the 86-85 school year. Journal of Applied Sociology, twenty years, serial number No. IV (40), P: 56-89.  ##