روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 مدرس گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

علی محمد صفانیا، فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی
 
مقدمه و هدف:  عدالت سازمانی، پایة‌ ضروری اثربخشی فرآیندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان است، و به طور بالقوّه، بسیاری از متغیّر‌های مربوط به پیامدهای رفتار سازمانی را تبیین می‌کند؛ از‌ این رو، هدف از تحقیق حاضر، هدف از تحقیق حاضر، بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.
روش‌شناسی: تعداد 112 پاسخنامه از 180 کارمند وزارت ورزش که به وسیله‌ی پرسشنامه‌های عدالت سازمانی ( ساخته‌شده توسط جانسون 2007) و رضایت شغلی (مهیاشده به وسیلة صانعی 1383)  آزمون شده بودند، مورد تأیید قرار گرفت. این پرسشنامه‌ها به ترتیب دارای 3 و 5 مؤلفه هستند که در این تحقیق پایایی کلی به ترتیب 923/0 و 941/0 برای آن‌ها محاسبه شد.
یافته‌ها: در نهایت، بر پایه تحلیل آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه، همبستگی ساده و چندگانه معنی‌داری میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی، و مؤلّفه‌های آن‌ها وجود داشت.
نتیجه‌گیری: در نهایت اینطور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که احتمالاً عدالت سازمانی و درک هر یک از مؤلّفه‌های آن شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی به وسیلة کارکنان وزارت ورزش، به طور ویژه‌ای بر رضایت شغلی و مؤلّفه‌های آن بتواند اثرگذار ‌باشد.
 
 


کلیدواژه‌ها


##Naami A, Shokrkon H. The simple and multiple relationships of the organizational justice with job satisfaction in an industrial organization. Journal of Education and Psychology. 2003;11(1-2):57-70[Article in Farsi].## Moorman RH. Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology. 1991;76(6):845-55. ## Bakhshi A, Kumar K, Rani E. Organizational Justice Perceptions as Predictor of Job Satisfaction and Organization Commitment. International Journal of Business and Management. 2009;4(9):145-54. ## Dadnia A. Effect of Job Satisfaction on Organizational Success: Student Researchers Club; 2008 [cited 2012]. Available from: http://www.bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=5223 [Article in Farsi].## Smith PC, Kendall LM, Hulin CL. The measurement of satisfaction in work and retirement: a strategy for the study of attitudes: Rand McNally; 1969. 186 p.## Seyed Javadin SR, Faraahi MM, Taheri A, G. How different dimensions of organizational justice affect the different dimensions of job and organizational satisfaction. Journal of Business Management. 2009;1(1):55-70[Article in Farsi].## Yaghoubi M, Saghaian Nejad S, Abolghasem Gorji H, Norozi M, Rezaie F. Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment in the Hospital Staffs; Medical University of Isfahan (MUI). Journal of Health Administration. 2009;12(35):25-32 [Article in Farsi].## Clay-Warner J, Reynolds J, Roman P. Organizational Justice and Job Satisfaction: A Test of Three Competing Models. Social Justice Research. 2005;18(4):391-409. ## Thompson SHT, Vivien KGL. The effects of perceived justice on satisfaction and behavioral intentions: the case of computer purchase. International Journal of Retail & Distribution Management. 2001;29(2):109-25.## Kim H-S, editor Integrating Organizational Justice into the Relationship Management Theory: The Influence of Organizational Justice on Employee-Organization Relationships. annual meeting of the International Communication Association; 2006; Sheraton New York, New York City, NY.## McFarlin DB, Sweeney PD. Distributive and procedural justice as predictors of satisfaction with personal and organizational outcomes. Academy of management Journal. 1992;35(3):626-37. ## Masterson SS, Lewis K, Goldman BM, Taylor MS. Integrating justice and social exchange: The differing effects of fair procedures and treatment on work relationships. Academy of management Journal. 2000;34(4):738-48. ## Johnson JS. Organizational justice, moral ideology, and moral evaluation as antecedents of moral intent. Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University; 2007. ## Spector PE. The role of frustration in antisocial behavior at work. In: Giacalone RA, Greenberg J, editors. Antisocial behavior in organizations. first ed. Thousand Oaks, California 91320: Sage Publications, Inc.; 1997. p. 1-17. ## Goodman PS, Friedman A. An examination of Adams' theory of inequity. Administrative Science Quarterly. 1971;16(3):271-88. ## Hoffmann EA. Dispute Resolution in a Worker Cooperative: Formal Procedures and Procedural Justice. Law & Society Review. 2005;39(1):51-82. ## Martin CL, Nagao DH. Some effects of computerized interviewing on job applicant responses. Journal of Applied Psychology. 1989;74(1):72-80. ##