شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی و جاده ای ایران ( از سال 1380 تا 1390)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم )

چکیده

دکتر حمید نجف آقایی، سخاوت توکلی انگوت
 
مقدمه و هدف: انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه­ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین­المللی و جاده­ای ایران طی سال­های 1380 تا 1390 است.
روش شناسی:جامعه آماری پژوهش را دوچرخه سواران­ حرفه­ای، مدیران، مربیان و کارمندان اجرایی هیئت دوچرخه ­سواری استان آذربایجان شرقی تشکیل می دادند که در مجموع 60  نفر بودند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­ا­ی محقق ساخته بود که گروهی از خبرگان در این زمینه روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (94/.=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کولموگروف- اسمیرنف، تی تک نمونه­ای، بیونومینال و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها نشان می­دهد از بین عوامل شش­گانه موثر بر موفقیت دوچرخه سواران، تمامی آنها در موفقیت نقش دارند، و اولویت آنها به ترتیب عبارت است از: نقش مربیان، نقش حمایتی هیئت، فدراسیون و رسانه­های گروهی، نقش برگزاری تورها و مسابقات داخلی و خارجی، نقش عوامل زیست محیطی و عوامل جسمانی، نقش مدیریت هیئت، نقش عوامل امکاناتی و اجرایی.
نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده در صورت تمایل هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی نسبت به روند موفقیت، باید برنامه ریزی و تخصیص بودجه و امکانات خود را براساس اولویت­های بالا قرار دهد. یافته­های تحقیق حاضر، هم می­تواند هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی را در تداوم این موفقیت­ها یاری رساند و هم الگویی برای هیئت­های دوچرخه سواری سایر استان­های ایران در جهت رسیدن به عملکرد بهتر ارائه کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


##Ghalibaf, Mohammad  bagher (2010), Guidline glance to sport arrayin Iran, Publications  hamed.## Moradi, Mohammad  reza (2009),Surviving the national team successful in Asian cup (2007), Research projects,  Academy NOC ## Veered De Boss her, Paul De Knops, Maarten van Battenberg, Simon Shibli, Jerry Bingham (2009), Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries Sport Management Review 12 ,113–136## Vatt, David (2003), Managment and excutiveness in sport, Interpreter noorali khajevand, Publications kosar.## Serp, s,panko,v,santos,f , (1990) Leadership pattern  in handball ,international competition, International journal of sport psychology, 22: 78 – 89##sheikh m , bagherazade , f , gholamalizade r , suri, r (2007),  Surviving win and lost effect in iranian primere leuge soccers, Journal of motion, Number 30: 59-68## Masagrandh , Alessandro (1990), Planing practicing in cycling, Translated by G. Serj Zadeh, manuchehr roshanpoor, mohammad shahhoseyni, Publications Office of the Department of Physical Education.## Jalali farahani, majid (2004), sport guidline document and champions sport development studing, Journal of motion, Number 26.## Agha alinajad, hamid, Khalid Ali-Asghar, Dlouhy Abbasi  Asiya (2008), Connection between structural traits bioenergetics and movment biology with Iranian Nobel swordsman, Journal of motion, number 33, 5-16## Ahmadi, Cyrus, M. Namazizade , M. Abdul,seyyedalinajhad a  (2009), The comparsion between hight  level coccers and low level promotion stimulus, Olympic journal, number 47: 19-28## Ramezani najhad , Raheem Husseini Kshtan, m, Ehsani, M. (2010), The connections between leading styles and group teamwork in primer League head coachs, , Olympic journal, number 19: 57-68## Nasiri, K., Khabiri, M., Sajjadi, Nasrallah, Kazemnejhad, Anoushirvan (2009), Analysis and modeling in Iran’s Handball coaches, , Journal of motion, number 1:119-140## Wolfram, Lyndr (2008), cycling practising, Translate Majid Jalali Farahani, prosperity Salehi, IOC Press.## Maria j. brosnan, David t .martin, Allan g .Hahn. Christopher j.Gore, john a, Hawley, (2000) ,Impaired interval exercise responses in elite female cyclists at moderate simulated altitude. J Apple Physiol. 89: 1819–1824## Gregory, Robert J. Condone, Francesco, (2000), Road Cycling, an IOC Medical. Commission Publication## Krf, A, F, Bobath, Jane (1966), Victory Ingredients in cycling, Translated by Mohammad Sobhani, Publications knowledge.## Tondnevis, F, Ghasemi, MH (2008), The comparison players opinion and coaches in promotion of gym, Olympic journal, number 40.## Jafari, A., AghaAlinejad, H., Gharakhanlou, m, Reza Moradi, (2007), Describing and determination of Anthropometric and physiologies ingrendiant in tecwandos successfulness’. Olympic journal, number 14: 7-16## Gayyny, Abbas Ali (2003), Finding talent’s and selectivity in exercising, Journal of Physical Education, number 8: 34-39.##Toriola,a,l,s,a,adeniran,p.t.Ogunremi.(1987) Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of Sports Medicine. 27, 235-238.## Sajjadi, Nasrallah (2001), Surviving  Iran’s national football team an successfulness ingrediants  in Asian cup (The youth),(1978-1998), Institute of Physical Education.## Jalali Farahani, Majid. SM Aghapour (2000), weak and power points of football team Islamic republic of Iran in 1998 international cup, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University Publications.##Afzalpoor Mohammad Ismail. Rashidi, E (2009), Succeed prospection in volleyball from  psychology physiology and body stractural women player in south khorasan, Journal for Research in Sport Sciences, number 23: 101-116## Vaez Mousavi, Seyed Mohammad Kazem (2005), coaching phlosophy, Journal of Physical Education, number 14: 14-19## Moradi, Mohammad Reza, koze Chian, H., Ethane, MR. jafary, A.(2005), The connections between leading styles and group teamwork basketball players in primere league, , Journal of motion, number 39: 5-16## Burke, Edmund R. (2008), cycling physiology, Translation Shams al-Din Mohammad Taghavi, IOC Press.##Sepasi, Hussein, noorbakhsh, Parivash, Davudi, babak, (2007), Comparition between opinions of coach and coccers in primere league about Psychologist in importance in sport and its connection to succesfullness in sport, Olympic journal ,number 35: 71-80. ##                                                                                McClelland, D.C. (1985). How motives, skills and values determine what people do. American Psychologist, 40 (7), 812-825.## Afzal, M., Ismail, Gharakhanlou, R., Khodadad, A (2005), Analysing importance of foriegn coaches in national team and clubs successfulness’, Olympic journal number 27: 51-70##Majerczak, Joanna. Korostynski, Michal.Nieckarz, Zenon. Szkutnik, Zbigniew Dude.  Krzysztof.Zoladz a Jersey (2005) improved muscular efficiency displayed as Tour de France champion matures, J Apple Physiology 98:2191-2196##Impellizzeri,F, M, Marcora ,S, M, Rampinini, E, Mognoni,P, Sassi, A (2005) Correlations between physiological variables and performance in high level cross country off road cyclists, 39:747–751.##Lucia Alejandro, F. sanjuan,Alejandro, Montilla ,Manuel , Can etel ,Silva .Santali , Aero Earnest, Conrad , perez ,margarita (2004) , In Professional Road Cyclists, Low Pedaling Cadences Are Less Efficient , Official Journal of the American College of Sports Medicine .1048-1054.##: Kalliopi (Popi) Sotiriadou, David Shilbury (2009), Australian Elite Athlete Development: An Organisational Perspective, Sport Management Review 12, 137–148##  David Fletcher, Mustafa , Sarkar (2012), A grounded theory of psychological resilience in Olympic champions, Psychology of Sport and Exercise 13 ,  669- 678## Ali doost Qhafarrokhy, E., Jalali Farahani, Majid (2010), Surviving and of changing head coaches in irans primere league., Olympic journal ,number 51##