بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

دکتر حسین عیدی، دکتر همایون عباسی، علی منصف
 
مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثر بخشی دانشکده ها ی تربیت  بدنی (دولتی) شهرتهران است .
روش شناسی:  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای  هیات  علمی دانشکده ها ی تربیت بدنی شهر تهران و نمونه آماری برابر جامعه آماری و به تعداد  95 نفر می‌باشند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه­ی استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ(1996) و پرسشنامه­ محقق ساخته اثربخشی حمیدی(1382) بود که پس از تایید روایی توسط متخصصین مدیریت ورزشی، پایایی آنها نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و ...) و آمار استنباطی(آزمون های کالموگروف­­ - اسمیرنوف، لوین، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی ازآن است که، رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی اعضای هیات  علمی و اثربخشی دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران وجود دارد(01/0 < P ، 78/0 r = ). همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ، بین مولفه های هوش هیجانی(خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی ومهارت های اجتماعی) با اثربخشی دانشکده های تربیت بدنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(01/0 P< ). آزمون تحلیل واریانس نیز بیانگر آن بود که بین هوش هیجانی اعضای هیات  علمی دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران ، اختلاف معنی داری وجود دارد (01/0  P< ).
نتیجه گیری: براساس مبانی نظری ، افراد با هوش هیجانی بالا دارای سطح عملکرد بالایی در فعالیت ها می‌باشند و از طرفی تحلیل یافته های این تحقیق بیان کننده آن است که، هوش هیجانی و اجزای آن، از مهم ترین عوامل برای سازگاری، موفقیت در روابط و عملکرد شغلی اعضای هیات  علمی بوده که برآیند این دو، ارتقای اثربخشی دانشکده های تربیت بدنی را حاصل می‌نماید.
 
  

کلیدواژه‌ها


##Asadi, J. (2003) Relationship between Emotional Intelligence, Job Exhaustion and Health Psyche among Employees of Iran Khodro. M.S Dissertation Allame Psychology College, Allame University. ##Doinfahim, H (2006). Survey of Relationship between Emotional Intelligence and Conflict Management Strategy in Practical and Teaching Manager of Physical Education College of Iran. Harakat Journal, 32. ##Sarmad, Z, Bazargan, A, Hejazi, E (2001). Methodology in Behavior Science, Aghah Publication. ##Shabanibahar, G, Erfani, N, Parsa, A (2012).  The Relationship between Leadership Styles and Emotional Intelligence of the Coaches of Group Sport Teams Participating in the 9th Iran Sport Olympiad, Sport Management Journal of Tehran, 2 (8). ##Salehi, S, M. (2005) Survey of Reliability and Validitation of Sibriashring Emotional Intelligence Questionnaire. M.S Dissertation of Azad University, Tehran.##Haghani, F, Aminian, B, Changiz, T (2011). If elite Faculty Members from view point of Student has high Level of Emotional Intelligence? Study and Development Journal of Medical Teaching, 8(2), pp.132-140. ##Abbasi, H. Hamidi, M, Khabiri, M (2007).  The Relationship between Conflict Management and Perceived Effectiveness in Physical Education Colleges in Tehran, Journal of the sport science research center. No, 23. pp. 111-122. ##Eydi, H. Ramezanineghad, R, yousefi, B, Sajjadi, S.N, Malekakhlagh, E (2012).  Designing Model of Organizational Effectiveness in Iranian Sport Federations According to Competing Value Framework, Sport Management and Movement Behavior Journal of Mazandaran, vol.14, pp.15-30.##Golman, D (2003). Emotional Intelligence, Translated by Nasrin Parsa, Edit2, Aghah Publication. ##Moradi, M. (2005) Relationship between Emotional Intelligence and Leadership in Alborz Chelik Company of Iran. M.S Dissertation of Tehran University. ##Mansori, B. (2001).  Reliability and Validitation of Sibriashring Emotional Intelligence Questionnaire. M.S Dissertation of Tehran University. ##Hersy, P, Blanchard, K (1999). Organizational Behavior Management, Translated by Kabiri Ghasem, Tehran, Jahad University Publication.##Andam, R, Benar, N, Aliabadi, M. Yousefi, M Ghorbanian, A, Danesh Sani K (2012). The Consideration of Emotional Intelligence Abilities in Event Volunteers, Journal of Management, vol.16, pp.30-46.##Antonakis, J., Ashkanasy, N. M., & Dasborough, M. T. (2009). Does leadership need emotional intelligence? Leadership Quarterly, 20, 247–261.##Babayi M. & Momeni N (2007). The study about relationship between emotional intelligence and organizational climate. Iran Management Science Quarterly, vol.2, pp.35-62.##Barbuto, J., & Burbach, M. (2006). “The Emotional Intelligence of transformational leaders: A field Study of elected officials”, Journal of Social Psychology, vol. 146, no. 1, and pp: 51-64.##Eydi, H. Ramezanineghad, R, yousefi, B, Sajjadi, S.N, Malekakhlagh, E (2011).  Compressive review of organizational effectiveness in sport. Sport management international journal, Choregia, 7 (1) 6-21.##Esfahani, N, Gheze Soflu, H (2008). Relationship between Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Physical Education Managers, International Journal of Leadership Studies, 4 (1), pp. 3–21. ##Gardner, L .and Stough, C (2002). Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers, Leadership and Organizational Development Journal, Vol.23, no.2, pp: 68-78.##Goldenberg, I., Matheson, K., & Mantler, J. (2006). The assessment of emotional intelligence: a comparison of performance-based and self-report methodologies. Journal of Personality Assessment, 86, 33–45.##Golman, D. (1998). Working With Emotional Intelligence, a Bantam Book.##Gu¨leryu¨z, G., et al., (2008).The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey, Int J Nurs Stud.##Higgs, M. (2003). How can we make sense of leadership in the 21 st century? Leadership and Organization Development Journal, Vol .24, No. 5pp:273-284.##Lane, A., Meyer, B., Devonport, T., Davies, K., Thelwell, Richard, Gill, G., Diehl, C., Wilson, M. and Weston, Neil (2009) Validity of the Emotional Intelligence Scale for use in sport. Journal of Sports Science and Medicine, 8 (2).pp. 289-295. ##Palmer, B., Gardner, L., & Stough, C. (2003). “The relationship between emotional intelligence, personality and effective leadership”, Australian Journal of Psychology, vol. 55, pp: 140-140.##Rezaeeian A. & Keshtegar A. (2007). The consideration of relationship between emotional intelligence and organizational commitment. Message of Management, vol.27, pp.27-39.##Rocha, C Turner (2008) Organizational Effectiveness of Athletic Departments and Coaches’ Extra- Role Behaviors, Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 1, 124-144.##Van Rooy, D. L., Alonso, A., & Viswesvaran, C. (2005). Group differences in emotional intelligence scores: Differences and practical implications.  38, 689–700.##Wagstaff, C; Fletcher, D; Hanton, S (2012). Exploring emotion abilities and regulation strategies in sport organizations. Sport, Exercise, and Performance Psychology, Vol 1(4), 268-282.##Yaghoubi, E, Ahmadzadeh, S, Abdollahi, H (2011).  An Analysis of Correlation between Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Emotional Intelligence (EI), Modern Applied Science Vol. 5. ##