رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

چکیده

دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر مهرعلی همتی نژاد، سعیدامیرنژاد، مریم بای
 
مقدمه و هدف: فرهنگ سازمان، شخصیت سازمان محسوب می شود و از این رو می‌تواند بر همه ابعاد سازمان مانند ساختار سازمانی اثرگذار باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت وانسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود.
روش‌شناسی: تمامی کارکنان اداره کل و روسای ادارات تربیت بدنی شهرستان های استان گلستان به عنوان نمونه آماری قرار گرفتند (90 نفر) که 82 نفر از آنها به دو پرسشنامه‌ ساختار سازمانی رابینز وهچ ( دوبعدرسمیت و انسجام )، و فرهنگ‌سازمانی ساشکین (بعدمشارکت وثبات) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه توسط9 متخصص مدیریت ورزشی تایید و پایایی آنها به روش آلفا کرونباخ  به ترتیب 84/0 و 95/0 به دست آمد. ضمنااز آزمون های کولموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پسرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها : تحلیل داده ها نشان داد که بین  فرهنگ مشارکت با رسمیت (60/0  r=) و انسجام (72/0  r=) و فرهنگ پایداری با رسمیت  (55/0r=) و انسجام (62/0r=) رابطه معنی دار، بالا و مثبتی وجود دارد (5%≥P).
نتیجه­گیری :بنابراین می توان بیان کرد که مشارکت کارکنان وثبات سازمانی سبب افزایش انسجام سازمانی و رسمیت شده است.
 

کلیدواژه‌ها


##Daft RL. Organization theory and design: Cengage learning; 2010.##Ramzaninejad R, Mallaie, M. and Miryoosefi, J. he application of Organization Theory in sport. 1, editor. Tehran: Hatmi; 2012.##Alvani M. General management. 30, editor. Terhran: Ney; 2006.##Robbins SP. Organization theory: The structure and design of organizations: Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ; 1983.##Hatch MJ. Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives: Oxford university press; 2012.##Kozan MK. Cultural influences on styles of handling interpersonal conflicts: Comparisons among Jordanian, Turkish, and US managers. Human Relations. 1989;42(9):787-99.##Zheng W, Yang B, McLean GN. Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research. 2010;63(7):763-71.##Morris R. Effective Organizational Culture is Key to a Company Long-Term Success. Industrial Management. 1992;4:47-56.##Obenchain AM, Marie A. Organizational Culture and Organizational Innovation in Not-for-profit, Private, and Public Institutions of Higher Education: Nova Southeastern University; 2002.##Denison DR, Mishra AK. Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization science. 1995;6(2):204-23.##Chelladurai P, Madella A. Human resource management in Olympic sport organisations: Human Kinetics Publishers; 2006.##Oliver S, Kandadi KR. How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed organizations. Journal of knowledge management. 2006;10(4):6-24.##Hariri's M, and Jafari, M. Relationship between organizational culture and organizational structure of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. National studies on librarianship and information organization. 2012;90:122-8.##Kazemi M. Analysis of the impact of organizational culture on organizational structure in Kerman province 1995.##Akbri F. The relationship between characteristics of organizational culture and organizational structure of the electricity company 1999.##Smoori M. The relationship between organizational structure and organizational culture in public institutions Zahedan city 2002.##Abasi KH. Study and comparison of organizational culture in organizations with mechanistic and organic organizational structure 1997.##Walsh K. Interpreting the Impact of Culture on Structure The Role of Change Processes. The Journal of Applied Behavioral Science. 2004;40(3):302-22.##Asdi H. Evaluation of organizational culture and productivity of managers of physical education organization in IRAN PEO. Harkat. 2000;7: 39-50.##Hamidi M, and Keshtidar, M. Review of organizational structure and organizational commitment in faculies of Physical Education. Harkat. 2001;15:43-54.##Marefati A. The relationship of organizational culture and leadership style of principals faculy/Physical Education departments with faculty productivity in the State Universities of Iran. Tehran: University of Teacher Education; 2003.##Asadi H, and Rhavy, R. The relationship between organizational culture and productivity management education and physical education across the country. Harkat. 2001;20:23-34.##Gharamany TK, Tondnavis, F., Amirtash, A., and Kadivar, P. The relationship between organizational culture and leadership style and creativity of  faculty members at the faculties of Physical Education. Harkat. 2009;6:139-50.##Amirtash AM, Khabiri, M., Tondnavis, F., and Bahraloloom, H. The relationship between organizational culture and management style and job satisfaction of physical education organization  specialists in Tehran. Olympic. 2005;21:83-94.##Seyedameri MH. Survey of relationship between organizational culture and productivity of Physical Education Offices East and West Azarbaijan provinces. Harkat. 2007;35:143-58.##Saboonchi R, Hadavi, F., and Mozaffari Seyed, A. Description  of organizational structure of physical education organization in IRAN. Olympic. 2008;13:137-44.##Ghorbani H, Asadi, H., Goodarzi, M., and Shafie, M. The analysis of organizational culture of physical education organization in IRAN based on Denison model and compared with global averages. Harkat. 2008;39:33-48.##Ghorbani H, Asadi, H., and Sharifi, M. Organizational Effectiveness in Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran, based on Denison Model. Motor and Sport Sciences. 2008;14:107-18.##Moharramzadeh M, Sayedamry, M., and Asadi, F. The relationship between organizational culture and knowledge management in the Office of Physical Education, West Azarbaijan Province. Olympic. 2008;17(48):19-27.##Goudarzi M, Abootorabi, M., Dastigardi, M., and Dastigardi, K. The relationship between organizational culture to knowledge management in managers of physical education. sport management. 2008;2:201-14.##Omidi A, Tondnavis, F., and Mozaffari, S. The relationship between organizational culture and knowledge management and organhzational effectiveness of some sport organizations. Jounal of research hn sport management and  motor behavior. 2012;20:87-103.##Safari S, Tondnavis, F., and Hadavi, S.F. The relationship between organizational structure and experts innovation of Physical Education Organization of Iran. Jounal of research hn sport management and  motor behavior. 2011;17:53-6.##Khelatesafiri M, and Tondnavis, F. The relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship in the physical education general  office of Tehran. Jounal of research hn sport management and motor behavior. 2011;20:105-17.##Heidarinejad S, Ghofrani, M., and Jalilvand, J. Relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship in the physical education general office of the province of Sistan and Baluchestan. Sport Management Studies. 2011;15:159-67.##Sheikh ali zadeh M, and Tojjari, F. The effect of transformational leadership and organizational culture on organizational effectiveness in sport organizations. sport management studies. 2012;17:43-58.##Mohammadi S, and Mozaffari., S. The comparison of  components of attitudes, organizational structure and organizational climate to Information Technology in sport organization of IRAN. Sport Management Studies. 2013;18:13-32.##Denison DR, Neale WS. Denison organizational culture survey. Ann Arbor, MI: Aviat. 1996.##Mostafaei H. The relationship between information technology (IT) and organizational structure of the Islamic Republic of Iran's physical education departments: University of Guilan; 2008.##