مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سودابه غفارزاده آهنگر، دکتر پروانه شفیع نیا، دکترسیده ناهید شتاب بوشهری، احمد قطبی ورزنه
 
مقدمه و هدف: انسان­ها به دلیل داشتن سبک­های شناختی خاص خود در اکتساب مهارت ها با یکدیگر تفاوت دارند. سبک­های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه موضوع جدیدی در روانشناسی ورزشی می باشد که می تواند در گزینش افراد برتر در مهارتهای باز یا بسته به مربیان کمک کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه­ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی شرکت­کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه می باشد. تا بدینوسیله دریابیم آیا سبک­شناختی افراد می تواند در برتری عملکرد افراد در شرایط محیطی باز و بسته موثر باشد.
روش­شناسی: به منظور تعیین سبک­های شناختی، آزمون گروهی تصاویر پنهان شده بین کلیه­ی دانشجویان دختر داوطلب به همکاری (با میانگین سنی 59/1±18/21 سال)، که در نیمسال دوم تحصیلی 90-89 در حال گذراندن واحد تربیت­بدنی عمومی 1 و 2 در دانشگاه شهید چمران اهواز بودند ( 195N=)، توزیع گردید. در نهایت براساس نمرات بدست آمده از آزمون، شرکت­کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری وابسته به زمینه و مستقل از زمینه قرار گرفتند و از هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی برای آزمون زمان واکنش ساده (شرایط محیطی بسته) و 15 نفر برای زمان واکنش انتخابی (شرایط محیطی باز) انتخاب شدند. شرکت­کنندگان در زمان واکنش ساده و انتخابی به 60 محرک دیداری و 60 محرک شنیداری پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون t مستقل استفاده گردید (سطح معنی داری 05/0 P یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد که در زمان واکنش دیداری ساده شرکت­کنندگان مستقل از زمینه به طور معنی داری بهتر از شرکت­کنندگان وابسته به زمینه عمل کردند. اما در زمان واکنش شنیداری ساده و دیداری و شنیداری انتخابی علی رغم عملکرد بهتر شرکت کنندگان مستقل از زمینه، تفاوت معنی­داری میان شرکت­کنندگان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه مشاهده نشد و میان عملکرد شرکت­کنندگان مستقل از زمینه (30=n) و وابسته به زمینه (30=n) در زمان واکنش دیداری و شنیداری تفاوت معنی داری مشاهده شد.
نتیجه­گیری: این یافته­ها تنها بخشی از نظر یه استقلال و وابستگی به زمینه ویتکین (1971)، مبنی بر اینکه شرکت­کنندگان مستقل از زمینه درمقایسه با رقیبان وابسته به زمینه در مهارت­های بسته عملکرد بهتری نشان می­دهند (5)، را تائید نمود. و به طور کلی شرکت کنندگان مستقل از زمینه زمان واکنش دیداری و شنیداری سریعتری نسبت به شرکت­کنندگان وابسته به زمینه داشتند.
 
 

 

کلیدواژه‌ها


## Ghotbi, A., Saemi, E., Zarghami, M., & Ghamary, A. (1390). The evaluation of accuracy in open and closed environments: A cognitive styles approach.  Second National Conference on Motor Behavior and Sport Psychology, 42 -44.## Yan, J. H. (2010). Cognitive styles affect choice response time and accuracy. Personality and Individual Differences, 48, 747-751.## Agahi- Esfahani, B., Neshat- Dost, H. T., N. H. (1385). The relationship between field dependent- independent cognitive styles with creativity.  Journal of Psychology, 29, 38 – 51.## Ghotbi, A., Ghamary, A., Saemi, E., & Zarghami, M.(2011). Individual differences in working memory and motor performance: A cognitive style approach. American Journal of Psychological Research,7(1): 31-42.## Azadi, M. (1387). Academic progress and students methods teaching with cognitive independent / field dependent cognitive styles. Journal of Iranian Psychologists, 5 (18), 119 – 126.## Safaripor, F. (1380). The interaction investigation of gender and cognitive styles  (field dependent- field independent) on academic achievement in both math and social sciences in a number of third-grade students in Shiraz. Master of Science Thesis, University of Shiraz.## Liu, W., & Chepyator-thamson, J. R.(2009). Fieldependence-independence and physical activity engagement among middle school students. Journal of Physical Education and sport Pedagogy ,14(2),125-136.## Rotelia, R. J., &  Bunker, L. K. (1978).  Field dependence and reaction time in senior tennis players (65 and over). Perceptual and Motor Skills,46, 585-586.## Guillot, A., & Collet, C. (2004). Field dependence-independence in complex motor skills. Perceptual and Motor Skills, 98, 575-583.## Liu, W. (2003). Field dependence-independence and sports with a preponderance of closed or open skill. Sport Behavior, 26, 285-297.## Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2005). Motor control and learning. Translated by:

 Rasol Hemayattalab, & Abdullah Ghasemi. (1387). Tehran. Publication of Science and Motion, 44.## Liu, W.& Chepyator-Thomson, J. R. (2008). Associations among field dependence-independence, sports participation, and physical activity level among school children. Sport Behavior, 31 (2), 130-146.## Frank, B. (1995). Sports skill classification,Gender and perceptual style. Perceptual and Motor Skills.81,611-620.##. Apitzsch, E., & Liu, W. H. (1997). Correlation between field dependence and independence in handball shooting by Swedish national male handball players. Perceptual and Motor Skills, 84, 1395-1398. ## McLeod, B. (1985). Field dependence as a factor in sports with preponderance of open or closed skills Perceptual and Motor Skills, 60, 369-370.##. Williams, A., & Quek (1997).  Cognitive Style in Adolescent Competitive Athletes as a Function of Culture and Gender. Sport Behavior, Vol. 20.## Cano, J. E., & Marquez, S. (1995). Field dependence-independence of male and female Spanish athletes. Perceptual & Motor Skills, 80, 1155-1161.## Lindquist, E. L. (1978). Correlation between an embedded figures test and tennis rank order at theree levels of skill. Perceptual and Motor Skills,47,1143-114.## Liu, W. (1996), Review of recent chines research on field dependence- independence in high level athlets Perceptual and Motor Skills,83.1187-1193. ## Raviv, S., & Nabel, N. (1988). Field dependence–independence and concentration as psychological characteristics of basketball players. Perceptual and Motor Skills, 66, 831–836. ## Barrell, G. V., & Trippe, H. R. (1975). Field dependence and physical ability. Perceptual and Motor Skills, 41, 216-218.## Homayoni, A., Kadivar, P., & Abdolahi, M.H. (1385). The relationship between learning styles, cognitive styles and field course selection in high school boy students. Journal of Iranian Psychologist, 3 (10), 137 – 144.  ## Goulet, C., Talbot, S., Drouin, D., & Trudel, P. (1988). Effect of structured ice hockey training on scores on field dependence-independence. Perceptual and Motor Skill, 66, 175-181.## Liu, W. (2006). Field dependence-independence and participation in physical activity by college students. Perceptual and Motor Skills,102,806.##