بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

احیا عابدی،دکتر محمد حسین رضوی، دکتر فرزام فرزان
 
مقدمه و هدف: این پژوهش بررسی و مقایسه میزان تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد.
روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق را کلیه 607 نفر معلم تربیت بدنی زن و مرد شاغل در مدارس استان خراسان شمالی، تشکیل داده‌اند که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم 230 نفر به عنوان نمونه گزینش گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و تعهد سازمانی آلن و می یر می‌باشد که پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی87/0توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید رشته تربیت بدنی و رشته مدیریت تایید شده است. از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین وجدول ) برای توصیف یافته ها و ازآمار استنباطی (آزمون یومن ویتنی، آزمون کروسکال والیس و خی دو) برای آزمون فرض های تحقیق استفاده شد (p≤0/05).
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که اختلاف آماری معنی داری در تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی بر مبنای جنسیت وجود دارد؛ بدین معنی که مردان نسبت به زنان از تعهد سازمانی بالاتری برخورداربوده اند. بین سن و سابقه خدمت با تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی رابطه معنا داری وجود ندارد. معلمان رسمی و پیمانی از تعهد سازمانی بالاتری نسبت به معلمان قراردادی برخوردارند. نتیجه­گیری: نتایج نشان داد معلمانی که از طریق مراکز تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شده اند، نسبت به سایر معلمان تعهد سازمانی کمتری دارند. با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد که برای اصلاح وضعیت موجود در آموزش و پرورش در زمینه تعهد سازمانی معلمان باید زمینة بهبود تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی زن، معلمان قراردادی و همچنین معلمانی که از طریق مراکز تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شده اند، فراهم شود .
 

 

کلیدواژه‌ها


##Sheikh, M; Bagherzadeh, F; Ziviyar, F ; gholamalizadeh, R ; Esmaili, H ; Fazel, J. (2005) Surveying Organizational Employees Commitment in Physical Education And Health Ministry , Journal of Harakat ,No. 26, pp. 21-5##Cohen, A. (2007). Commitment Before and After: Anevalunation and Reconceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review 3, pp375-356 ## Khatibi, Amin. (2009). Component of the relationship between organizational justice and organizational commitment Olympic and paralympics academy, Ms Thesis, Tehran university.##Saki, Reza. (2009). The Relationship between organizational commitment and academic performance of students in schools with teachers in junior girls' 6th district of Tehran, Journal of Educational Leadership and Management, Islamic Azad University Garmsar Branch, Vol 4, No. 3, pp. 88-61.##Travyan, Mina. (2006).Organizational commitment of teachers in secondary schools in Tehran, Knowledge and Research in Educational Sciences, Islamic Azad University Khorasgan, No.10, pp. 120-105.##Hamidi, Mehrzad (2003). Relationship between Organizational Structure and Organizational commitment of the staff in the field of sports organizations', phd thesis, Faculty of Physical Education Tehran University##Chlpy, Massoud. (1996). Discipline of sociology, Ney Publishing, Tehran, pp. 85-6## Hrsy, Paul; Blanchard, Ken H. (1994). Management organizational behavior, human resource, translation by Qassem Kabiri. Tehran, Jahad Daneshgahi##Esmaeili, Koresh. (2001). Measure of organizational commitment. No. 112, pp. 69-66##Robbins, Stephen P; Translation by Parsyyan Ali; Syed Mohammad, Aarabi. (1998). Organizational behavior concepts, theories, and applications, Office of Cultural Research, Vol 1, pp 28## Thomas w.H.Ng, danielc. Feldman .(2011). Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of Organizational tenure", Journal of Vocational Behavior 79, pp537-528## Gantasalav.Prabhakar (2011). Antecedent HRM Practices for Organizational Commitment, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No.2, pp62-55## Sumi. Jha (2011). Influence of psychological empowerment on affective, normative and continuance commitment: A study in the Indian IT industry", Journal of Indian Business Research, Vol. 3, No. 4, pp282-263 ## Labatmediene. Lina, Endriulaitiene, Aukse, Gustainiene, Loreta. (2007). Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organization, Baltic Journal of Management .Vol. 2, No. 2, pp 196-12## Moghimi, Seyed Mohammad. (1996). Organization and Management, terme publisher, pp. 403-390.##Louis George, Thara Sabapathy. (2011).Work Motivation of Teachers Relationship with Organizational Commitment, Canadian Social Science Vol.7, No.1, pp. 90-99## Jeanne Thereon, Crystal (2011). Impact Of Psychological Empowerment And Job Satisfaction On Organizational Commitment Amongst Employees In A Multi-National Organization ,Mini-Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Magister Commerce In The Department Of Industrial Psychology, Faculty Of Economic And Management Science, University Of The Western Cape , pp1-277## Poursoltani, hossein; Faraji, rasoul; Andam, reza. (2010). The Effect of Personal Characteristics of Staff in General Offices of Physical Education on Their Organizational Commitment, Journal of Sport Management ,Vol 2, No. 6, pp. 152-137##Khosravizadeh, Esfandiar; Khalaji, H.; Khajavi, D. (2008). the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Performance of P. E Managers, Journal of Harakat, No. 37, pp. 17-5##Hosseini,Mehdi ;mehdizadeh, Ali .(2010). Identify the factors influencing organizational commitment, Journal of Management, Vol 7, No. 18, pp. 16-9##Hamidi, Mehrzad; keshtidar, Mohammad. (2002). investigate the effects of organizational structure on the organizational commitment among P.E. managers & faculty members of Higher Education Universities, Journal of Harakat, No. 15, p p. 54-43##Kozehchyan, Hashem; Zarei, J.; talebpour, M. (2003). the relationship between organizational Commitment and Job Satisfaction of Male Physical Education teachers, Administrators and Schools Khorasan Quarterly Olympics, Vol 11, No. 1 and 2, pp. 43-52##Zohrehwandyn, Karim.(2010). The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment of Employees with Formal and Physical Education Central Offices, Ms Thesis, Tehran University##Sabaghian radd, Leila;Tondnves, Fereydoun; Mozaffari, Seyed Amir Ahmad; Zarei ,Ali (2006). The relationship between organizational commitment and breakdown of public physical education teachers, Research in Sport Sciences, No.10, pp. 103-89##Gholipour, Arian; Bolaghy, Amin; Ghasemi, Meysam; rohi, Mehdi. (2007). Verification of Women's Negative Stereotypes in Organizations, Women in Development & Politics, Vol 5, No. 3, pp. 168-141##Taleb Pour, Mehdi; Emami, Farshad (2007).The Relationship between organizational commitment and job involvement and comparison between male physical education teachers in seven schools districts Mashhad, Sports Science Research, No. 15, pp. 15-32## Abili, Khodayar; naseti, Nasser. (2009). Surveying the Relationship between Psychological Empowerment and Organizational Commitment in Nursing Staff , Quarterly Faculty of Health, Vol 8, No. 1,pp. 39 -26##Jorabchy, Safoora. (2009). Evaluation of organizational commitment and job involvement volunteers Faculty of Physical Education Tehran, MS Thesis, Tehran University## Mooghali, Alireza; Hassanpour, Akbar;   Hassanpour, Mohammad. (2009). Surveying of the Relationship between Employee Empowerment and Organizational Commitment in the 19 Districts of Tehran Education Organizatio, Journal of  Iranian Public Administration, Vol 1, No. 2, pp. 132-119##