ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه و هدف: رشد، فرآیندی متوالی، مداوم و وابسته به سن است که نمو و بالندگی را در بر می­گیرد. هدف از این پژوهش، ارتباط بین برخی ویژگی­های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل­شی کودکان 3­تا­5 ساله مهد­کودک­های شهر اهواز و مقایسه مهارت­های حرکتی کنترل­شی دختران و پسران است.
روش‌شناسی: در پژوهش حاضر، که از نوع توصیفی–میدانی است، 350کودک(183پسر و167دختر)­(3­تا5ساله) از مهدکودک­های اهواز به صورت خوشه­ای- تصادفی انتخاب  شدندو مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارت­های مورد نظر از سه زاویه رو­به­رو، پهلو و پشت جمع­آوری شد و با استفاده از پرسشنامه آزمون حرکتی اولریخ، مهارت­های حرکتی کودکان نمره­گذاری شد. از روش­های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون­های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین ویژگی­های آنتروپومتریکی و اجرای مهارت­های کنترل­شی، و آزمونt مستقل، برای مقایسه میانگین­های مهارت­های حرکتی کنترل­شی دختران و پسران در سطح معنی­داری05/0= α استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان­دادکه بین ویژگی­های آنتروپومتریکی و مهارت­های حرکتی کنترل­شی کودکان رابطه معناداری وجود دارد و بین پسران و دختران از نظر مهارت‌های حرکتی کنترل­شیء تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: این شواهد لزوم توجه بیشتر به ویژگی­های آنتروپومتری از سوی مربیان ورزش کشور را ضروری و با اهمیت می­سازد و پیشنهاد می­شود در انتخاب کودکان، برای مهارت­های­حرکتی مختلف، ویژگی­های آنتروپومتری نیز به عنوان معیاری مناسب در کنار سایر معیارها قرار­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسنده [English]

  • . . 1
##Shojaei, M. (1385). Motor development. Imam Hossein University،Tehran.##Galahu,D. El. Azmun, G. T. (2002). Understanding motor development in different periods of life. Translation: Bahram, A.ShafiZadeh, Mohsen. (1383). Publications Bamdadktab. Tehran.## Hey Wood, K.M. (1993). Motor development in life. Translators:Namazizadeh,M.Aslankhany, M.A. (1387). The publisher. Tehran.## Hey Wood, K.M. (2001). Motor development in life. Translation:Nasseri, A. H. (1387). Majd explorers. Tehran.##De onis, B,&Bloossner,M.(2003). The world health organization global database on child growth and malnutrition: methodology and application.32:518-529.##Karamizadeh, Z. Amirhakimi, GH. (2003). Physical growth and secondary sex characterization of 11-14 year old girls in Shiraz. Journal of Shahidbeheshti University of Medical and Health services. 2(26):129-131.##Ramazaninejhad, R. (1387). Physical growth and motor development, Gilan University Press. Gilan.##Catenassi, F. Z.  Marques,I. Bastos,C.B. Basso, L. Ronque, E.R.V.,&Gerage, A.M. (2007). Relationship between body mass index gross motor skills in four to six year-old children. RevistaBrasileira de Medicina do Esporte, Vol13, No203-206.## Isaacs, L&D. Paynh, G. (2002). Movement of people approach life. Translators: Khalaji, H. and D. Khajavi. (1384). Arak University Press. Arak.##Sandres,S.W.(2002). Active for lif:Developmentallay Appropriate movement programs for young children. Washington DC: NAEYC.(champaign, IL: Human Kinetick).63-69.##Bashfat, H. (1387). Review and develop indicators for talent in the field of view of men's cycling Corsican nation's leading trainers. MS Thesis, University of Ahvaz Chamran.##D´Hondt, E.Deforche,B. De Bourdeaudhuij I,& Lenoir M. (2009). Relationship between motor skill and body mass index in 5- to 10-year-old children. physicall Activity Quarterly;  26:21-27.##RankuhyRohany, M. (1378). Describe the eye-hand coordination girl's aged 7 to 9 students Ramsar and comparison with existing norms. The letter Master Teacher Training University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences.## Barnett, L. M. Van Beurden, E. Morgan, P. J. Brooks, L. O., & Beard, J. R. (2010). American Alliance for Health, Physical Education, Recreation & Dance, Vol81, N162- 170(9).##Alidust, E. (1383). Knowledge of basic motor abilities compared intelligent boys and normal first and second base Shahrekord tips. The letter MA University Lecturer, Faculty of Physical Education and Sport Sciences.## Roncesvalles M. N. (2009). The Relationship among Body Mass Index, Balance, and Motor Skill Performance.Exhibit Hall RC Poster Sessions (Tampa Convention Center). Start.##Tayebi, M. Razavi, M. GhorbanaliZadehGhaziani, F. &NabiZadeh, M. (1388). The effect of volleyball training exercises on body composition, physical fitness and the correlation between the selected factors in the young beginner. Journal of Applied Physiology of this University Mazandaran. Fifth year. Number Nine. P 41.##Loovis E.M,&Butterfild S. A. (2003). Relationship of hand length to catching performance by children in kindergarten to grad 2. Perceptual and Motor Skills; 96(2):1194-1196.##Lumeunice K.Y. (2008). Relationships between motor skill performance and anthropometric measures of body segments in the kindergarten children. Physical Education and Recreation Management (Honours); 1-126.##Behpoor, N. Yousefi, B &faramarzi, M. (1380). Relationship of body composition and physical performance in movement patterns foundation and the basic skills of Footsal. Quarterly moving: No. 7, pp. 37-15.##Visnapuu M, &JürimäeT. (2009). Relation of anthropometric parameters with scores on basic and specific motor tasks in young handball players. Factually of Exercise and Sport Science, Center of Behavioural and Health Science University of Tartu, Eston; 108(3):60-67##Visnapuu,M.­ (2009). Relation of anthropometrical characteristic with basic and specific motor abilities in young handball players other. ##Milanese, C.Bortolami,O.Bertucco,M.Verlato, G, &Zancanaro C. (2010). Anthropometry and motor fitness in children aged 6-12 years. Journal of Human Sport & Exercise; 5: 2.##Baine, B. Gorman, D. Kern, J. C. Hunt, S. B. Denny, G. S., & Farris, J. W. (2009). Relationship between body mass index and motor skills of children. Journal of Comparative Human Biology, Vol60, No77.## Reeves R. A. Hicks O. D, &Navalta J. W. (2008). The relationship between upper arm anthropometrical measures and vertical jump displacement; 22. http://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewconten.## Wong, A. K. Y., & Cheung, S. Y. (2006). Gross motor skills performance of Hong Kong Chinese children. Journal of Physical Education & Recreation (Hong Kong), Vol12 (2), No23-29.##Robinson, L.E. Crowe, H. (2010). Gender differences in fundamental motor skill development in disadvantaged preschoolers from two geographical regions. School of Physical Activity and Educational Services, the Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA. Vol 81(1), No17-24. ## Mohammad zadeh.H. Ghorbani, S., &Ashtari, MR. (1387). Compare Basic motor skills for children 7 years old. Research in Sports Science: No. 18, pp. 74-61.##Khalaji .H. & and ShafiZadeh, M. (1385). And determine the reliability and validity of the scale of motor function in children 3 to 7 years old preschool centers in Tehran. Research in Sports Sciences: Issue 10, pp. 72-57.##Hardy, L. King,  L. Farrell, L. Macniven, R., &Howlett, S. (2009). Fundumental movement skills among Australian preschool children. Journal of Science and Medicine in Sport. www/ . ncbi.nih.gov/pubmed/19850520. ##Elisana, P. Konstantina, K., &Vasilios, G. (2005). Gender differences in musical

aptitude, rhythmic ability and motor performance in preschool children. Early Child Development and Care, Vol175(4),No 361-369.## Pennington., & Kelly, R. (2002). Gender differences in gross and fine motor abilities in preschool-aged children in West Virginia. M. A. dissertation, Marshall University, United States - West Virginia. Retrieved January 10, 2008, from ProQuest Digital Dissertations database. (Publication No. AAT.)1415587).##