روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 (MTQ48)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

چکیده

مقدمه و هدف: پرسشنامه سرسختی ذهنی 48، ابزاری است که به وسیله آن می­توان میزان سرسختی ذهنی افراد را سنجید. این پرسشنامه تا به حال به 35 زبان مختلف دنیا ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است، هدف از این تحقیق، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آن است.
روش شناسی: تعداد 1064 نفر با دامنه سنی 56-14 سال(با میانگین و انحراف معیار سنی 6±33/25 ) شامل دانشجویان، ورزشکاران، مربیان، و مدیران ورزشی در این تحقیق شرکت نمودند. از روش استاندارد ترجمه-بازترجمه با کمک نویسندگان اصلی پرسشنامه جهت فراهم سازی نسخه فارسی آن استفاده شد و روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای مطالعه پایایی از روش همخوانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای تحلیل داده­ها  از نرم افزار Spss18 و Amos18 استفاده شد.
یافته­ها:  تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ نشان داد، پایایی درونی کلی پرسشنامه برابر با 93/0 و پایایی خرده مقیاس­های چالش، تعهد، کنترل، کنترل هیجانی، کنترل زندگی، اعتماد، اعتماد به توانائی ها، اعتماد بین فردی به ترتیب 77/0، 80/0، 84/0، 78/0، 81/0، 86/0، 81/0، 81/0 بود. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که  مدل شش عاملی پرسشنامه از برازش مناسبی برخوردار است.
بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق نیز مشخص شد که ترجمه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48، روایی و پایایی مناسبی دارد، از این روی به نظر می­رسد ابزاری مناسب برای بررسی میزان سرسختی ذهنی باشد. بنابر­این محققان می­توانند از ترجمه فارسی این ابزار، برای تحقیق های خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


##Bull, S., Shambrook, C., James, W., & Brooks, J. (2005). Towardsan understanding ofmental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209–227.## Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of Sport Sciences, 26(1), 83–95.## Gucciardi, D., Gordon, S., & Dimmock, J. (2009). Evaluation of a mental toughness training programme for youth-aged Australian footballer: 1. a quantitative analysis. Journal of Applied Sport Psychology, 21, 307–323.##Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2007). A framework of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 21, 243–264.## Crust, L., & Azadi, K. (2010). Mental toughness and athletes’ use of psychological strategies. European Journal of Sport Science, 10, 43–51.## Crust, L., & Clough, P. (2005). Relationship between mental toughness and physicalendurance. Perceptual & Motor Skills, 100, 192–194.##Marchant, D. C., Polman, R. C., Clough, P. J., Jackson, J. G., Levy, A. R., & Nicholls, A. R.(2009). Mental toughness: Managerial and age differences. Journal of Managerial Psychology, 24(5), 428-437.##Cattell, R. B. (1957).Personality and motivation structure and measurement.New York, Harcourt, Brace and World.## Werner, A. C., & Gottheil, E. (1966). Personality development and participation incollegiate athletics.Research Quarterly, 37, 126-131.##Kroll, W , & Petersen, K. (1965). Personality factor profiles of collegiate football teamsResearch Quarterly, 36(4), 433-440.## Loehr, J. E. (1982).Athletic excellence mental toughness training for sports New YorkPlume.## Crust, L. (2007). Mental toughness in sport a review.International Journal of Sport andExercise Psychology, 5, 270-290.##. Mack, M G ,& Ragan, B. G., (2008). Development of the Mental, Emotional, and BodilyToughness Inventory in collegiate athletes and non-athletes.Journal of Athletic Training, 43(2), 125-132.##Sheard, M , Golby, J , & van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation ofthe Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ).European Journal of Psychological Assessment, 25(3), 186-193.##Loehr, J. E. (1986). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Lexington: Stephen Greene Press.## Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental toughness: The concept and its measurement. In I. Cockerill (Ed.), Solutions in sport psychology (pp. 32-46). London: Thomson Learning.##Middleton, S. C., Marsh, H W , Martin, A J , Richards, G E , Savis, J , Perry, C , Jr, & Brown, R. (2004). The psychological performance inventory Is the mental toughness test tough enough? International Journal of Sport Psychology, 35, 91,108.## Jones, G , Hanton, S , & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mentalToughness: An investigation of elite sport performers Journal of Applied SportPsychology, 14, 205-218.## Thelwell, R , Weston, N , & Greenless, I. (2005). Defining and understanding mental toughness within soccer.Journal of Applied Sport Psychology, 17, 326-332.## Crust, L. (2008). A review and conceptual re-examination of mental toughness Implications for future researchers.Personality and Individual Differences, 45, 576-583.##Middleton, S. C., Marsh, H. W., Martin, A., Riches, J., & Perry, C. (2006). Developing a test for mental toughness: The Mental Toughness Inventory (MTI). In P. L. Jeffery (Ed.), Proceedings of the Australian Association for Research in Education Conference. Parramatta.##Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health an inquiry into hardiness .Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.##Crust, L.,& Keegan, R. (2010). Mental toughness and attitudes to risk-taking. Personality and Individual Differences, 49, 164–168.## Mattie, P.,& Munroe-Chandler, K. (2012).  Examining the Relationship Between Mental Toughness and Imagery Use. Journal of Applied Sport Psychology, 24(2), 144-156.##Crust, L. (2009). The relationship between mental toughness and affect intensity. Personality and Individual Differences 47, 959–963.## Horsburgh, V., Schermer, J., Veselka, L., & Vernon, P. (2009). A behavioral genetic study of mental toughness and personality. Personality and Individual Differences, 46, 100–105.## Perry, J. L., C, P. J., Crust, L,. Earle, K., & Nicholas, A. R. (2012). Factorial validity of the Mental Toughness Questionnaire-48. Personality and Individual Differences, 54(5),587-592.##Gucciardi, D., Hanton, S., & Mallett, C. (2012). Progressing measurement in mental toughness: A case example of the Mental Toughness Questionnaire 48. Sport, Exercise, and Performance Psychology,http://dx.doi.org/10.1037/a0027190..##Levy, A., Nicholls, A.,& polman, R. (2012). Cognitive Appraisals in Sport: The Direct and Moderating Role of Mental Toughness. International Journal of Applied Psychology, 2(4), 71-76.##Gerber, M., Kalak, N., Lemola, S., Clough, P. J.,Puhse,U.,Trachesler, E., & Brand, S.(2012). Mentally tough adolescents are more resilient against stress. AQR - Innovations in Improving Performance.##Kloskowska, K. K., Lorenc, K., & Kowalska, I. (2007). Employee and psychological toughness on company result. Communiques, 72-80.##http://www.aqr.co.uk/page/mentaltoughness##http://www.aqr.co.uk/page/philosophy##Ghasemi, V.(2010). Structural Equation Modeling in Social Research using Amos Graphics. Book, Tehran, Iran, Jameshenasan Publisher.##Kalantari, KH. (2008). Data Processing and Analysis in Socio-Economic Research. Tehran, Iran, Farhang Saba publhsher, 3rd edithion.## Hopwood, C. J., & Donnellan, M. B. (2010). How should the internal structure of Personality inventories be evaluated? Personality and Social Psychology Review,14, 332–346.##